درباره نشریه
ISSN:
1735-028x
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
فاطمه علی بخشی
مدیر مسئول:
فاطمه علی بخشی
سردبیر:
فاطمه علی بخشی
تلفن:
021-77828296
دورنگار:
021-77828296
سایت اختصاصی:
www.tmag.ir
سامانه پیام کوتاه:
09123247208
صندوق پستی:
3643-16765
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09123247208
تاریخ به‌روزآوری: 1397/04/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴۰