درباره نشریه
ISSN:
2008-3645
eISSN:
2008-4161
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سردبیر:
دکتر علی زارعی محمودآبادی
مدیر اجرایی:
شکوفا امیری
تلفن:
061-33738283
دورنگار:
061-33738283
سایت اختصاصی:
www.jjmicrobiol.com
نشانی:
اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
صندوق پستی:
33118-61357
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/18
سردبیر
علی زارعی محمودآبادی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ali Zarei Mahmoud Abadi
Professor, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
هیات تحریریه
سیدمحمد علوی
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease Specialist
سیدامین آیت اللهی موسوی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Seyyed Amin Ayatollahi Mousavi
Associate Professor, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycologist
احمد دریانی
دانشیار مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Ahmad Daryani
Associate Professor, Toxoplasmosis Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
R Joshi
میکروب شناس گروه میکروبشناسی
R Joshi
Microbiologist, Department of Microbiology,
استادیار
May Korachi
Assistant Professor,
دکتر شهلا منصوری
شهلا منصوری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Shahla Mansouri
Professor, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiologist
سیدمجتبی موسویان
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Seyyed Mojtaba Mousavian
Associate Professor, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiologist
دکتر حسین معتمدی
حسین معتمدی
دانشیار دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، زیست شناسی
Hossein Motamedi
Associate Professor, School of Science, Shahid Chamram University
Specialist: microbiology, Biology
V Nallasura
V Nallasura
Medical Scientist,
MA Pfaller
استاد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
MA Pfaller
Professor,
Specialist: Pathology
دکتر محمود راهدار
محمود راهدار
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: انگل شناس
Mahmood Rah Dar
Associate Professor, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist
دکتر علیرضا ثمرباف زاده
علیرضا ثمرباف زاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Ali Reza Samarbaf Zadeh
Associate Professor, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virologist
احمد شمسی زاده
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Shamsi Zadeh
Associate Professor, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
JC Szepietowski
استاد
رشته تخصصی: دارو
JC Szepietowski
Professor,
Specialist: Medicine
دکتر بابک وزیریان زاده
بابک وزیریان زاده
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Babak Vazirian Zadeh
Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomologist
دکتر مجید زرین
مجید زرین
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پزشکی معدنی
Majid Zarrin
Associate Professor, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycologist
دکتر بیژن ضیائیان
بیژن ضیائیان
دانشیار مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی البرزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Bijan Ziyaeyan
Associate Professor, Alborzi Clinical Microbiology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virologist
مدیر اجرایی
شکوفا امیری
شکوفا امیری
Shokoofa Amiri
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸۲