درباره نشریه
ISSN:
2008-3645
eISSN:
2008-4161
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سردبیر:
دکتر علی زارعی محمودآبادی
مدیر اجرایی:
شکوفا امیری
تلفن:
061-33738283
دورنگار:
061-33738283
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/jundishapur-journal-of-microbiology/index.html
نشانی:
اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
صندوق پستی:
33118-61357
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/11
سردبیر
دکتر علی زارعی محمودآبادی
استاد گروه قارچ شناسی پزشکی- دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ali Zarei Mahmoud Abadi
Professor, Medical Mycology
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد علوی
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease Specialist
دکتر سید امین آیت اللهی موسوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Seyyed Amin Ayatollahi Mousavi
Associate Professor School of Medicine
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycologist
دکتر احمد دریانی
دانشیار مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Ahmad Daryani
Associate Professor Toxoplasmosis Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
R Joshi
R Joshi
Microbiologist Department of Microbiology
May Korachi
Assistant Professor
دکتر شهلا منصوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Shahla Mansouri
Professor School of Medicine
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiologist
دکتر سید مجتبی موسویان
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Seyyed Mojtaba Mousavian
Associate Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiologist
دکتر حسین معتمدی
استاد میکروبیولوژی، زیست شناسی، علوم
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، زیست شناسی، پالایشگاه های زیستی
Hossein Motamedi
Professor, Microbiology, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: microbiology, Biology, Biorefinery
V Nallasura
V Nallasura
Medical Scientist
MA Pfaller
MA Pfaller
Professor
Specialist: Pathology
دکتر محمود راهدار
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: انگل شناس
Mahmood Rah Dar
Associate Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist
دکتر علیرضا ثمرباف زاده
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Ali Reza Samarbaf Zadeh
Associate Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virologist
دکتر احمد شمسی زاده
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Shamsi Zadeh
Associate Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
JC Szepietowski
JC Szepietowski
Professor
Specialist: Medicine
دکتر بابک وزیریان زاده
دکتر بابک وزیریان زاده
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Babak Vazirian Zadeh
Professor School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomologist
دکتر مجید زرین
دکتر مجید زرین
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پزشکی معدنی
Majid Zarrin
Associate Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycologist
دکتر بیژن ضیاییان
دانشیار مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی البرزی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Bijan Ziyaeyan
Associate Professor Alborzi Clinical Microbiology Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virologist
مدیر اجرایی
شکوفا امیری
شکوفا امیری

Shokoofa Amiri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۳۰