درباره نشریه
ISSN:
1735-0662
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دفتر پژوهش های فرهنگی
سردبیر:
دکتر نرگس نشاط
تاریخ به‌روزآوری: 1390/04/21
سردبیر
دکتر نرگس نشاط
دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Narges Neshat
Associate Professor of Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran
Specialist: Information Science and Knowledge
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳