درباره نشریه
ISSN:
2008-0344
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن معلمان فیزیک اصفهان
مدیر مسئول:
عباس دهکردی
تلفن:
031-32356311
031-32356312
031-32356313
031-32356314
نشانی:
اصفهان، خیابان شمس آبادی، مرکز تحقیقات معلمان
تاریخ به‌روزآوری: 1393/06/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۹