درباره نشریه
ISSN:
1735-0247
دوره انتشار:
هفته نامه
صاحب امتیاز:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مدیر مسئول:
فضل الله میرزاوند
سردبیر:
فضل الله میرزاوند
تلفن:
021-33274255
دورنگار:
021-33274255
سایت اختصاصی:
www.spac.ir
نشانی:
تهران، میدان بهارستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
صندوق پستی:
197-11365
تاریخ به‌روزآوری: 1389/01/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۴۲