درباره نشریه
ISSN:
2345-332X
eISSN:
2588-7009
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر کمال امیدوار
سردبیر:
دکتر محمدحسین سرائی
کارشناس:
الهام اردکانی
تلفن:
035-31233557
دورنگار:
035-31233557
سایت اختصاصی:
grd.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، معاونت پژوهش و فناوری
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/09
مدیر مسئول
دکتر کمال امیدوار
استاد اقلیم شناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Kamal Omidvar
Professor, climatology
University of Yazd
Specialist: Climatology
کارشناس
الهام اردکانی

Elham Ardakani

سردبیر
دکتر محمدحسین سرائی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mohammad Hossein Saraei
Full Professor, Geography & urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography & urban planning
اعضای تحریریه
دکتر ایوب شریفی

Ayyoobb Sharifi

دکتر علی مدرس
استاد دانشگاه کالیفرنیا امریکا
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری
Ali Modarres
Professor University of California (U.S.A)
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش سرزمین، برنامه ریزی توریسیم
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning, Territorial Planning, Tourism Planning
دکتر کمال امیدوار
استاد اقلیم شناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Kamal Omidvar
Professor, climatology
University of Yazd
Specialist: Climatology
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
محمود جمعه پور

Mahmoud Jomehpour

دکتر سعید جهانبخش
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Saeid Jahanbakhsh
Professor
University of Tabriz
Specialist: climatology
دکتر محمدحسین سرائی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mohammad Hossein Saraei
Full Professor, Geography & urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography & urban planning
دکتر حسین عساکره
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Hossein Asakere
Professor
University of Zanjan
Specialist: Climatology
داریوش مهرشاهی
بازنشسته گروه جغرافیای دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی مناطق خشک)
Daryoush Mehrshahi

Specialist: Physical Geography (Arid Land Geomorphology)
دکتر حسین نگارش
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hossein Negaresh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۴