درباره نشریه
ISSN:
2345-332X
eISSN:
2588-7009
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر کمال امیدوار
سردبیر:
دکتر محمدحسین سرایی
کارشناس:
الهام اردکانی
تلفن:
035-31233557
دورنگار:
035-31233557
سایت اختصاصی:
grd.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، معاونت پژوهش و فناوری
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/25
مدیر مسئول
دکتر کمال امیدوار
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Kamal Omidvar
Professor
University of Yazd
Specialist: Climatology
کارشناس
الهام اردکانی

Elham Ardakani

سردبیر
دکتر محمدحسین سرایی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohamad Hossein Saraei
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد ممتاز/تمام استادتمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning
دکتر کمال امیدوار
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Kamal Omidvar
Professor
University of Yazd
Specialist: Climatology
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمود جمعه پور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mahmood Jomehpoor
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر سعید جهانبخش
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Saeid Jahanbakhsh
Professor
University of Tabriz
Specialist: climatology
دکتر محمدحسین سرایی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohamad Hossein Saraei
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حسین عساکره
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Hossein Asakere
Professor
University of Zanjan
Specialist: Climatology
دکتر داریوش مهرشاهی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Darush Mehrshahi
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Geomorphology
دکتر حسین نگارش
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hosein Negaresh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۴