درباره نشریه
ISSN:
1735-1561
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر شعبانعلی کوهستانی
مدیر مسئول:
دکتر شعبانعلی کوهستانی
سردبیر:
دکتر شعبانعلی کوهستانی
مدیر اجرایی:
هادی آزاد
مدیرداخلی:
دکتر فاطمه درویش
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
میرزامحمد کوهستانی
بازرگانی و تبلیغات:
ژوبین ابراهیمی
صفحه آرا:
مونا قهاری
تلفن:
021-66928102
دورنگار:
021-66949152
سایت اختصاصی:
www.lpiran.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت نرسیده به دکتر قریب، پلاک 140، واحد 19
صندوق پستی:
443-14195
اشتراک:
تلفن:
021-66928102
پست الکترونیک:
noavaran86@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/13

این نشریه قبلا با نام تازه های دام و طیور چاپ می شده است.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۳