درباره نشریه
ISSN:
1735-1561
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر شعبانعلی کوهستانی
مدیر مسئول:
دکتر شعبانعلی کوهستانی
سردبیر:
دکتر شعبانعلی کوهستانی
مدیر اجرایی:
هادی آزاد
مدیرداخلی:
دکتر فاطمه درویش
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
میرزامحمد کوهستانی
تلفن:
021-66928102
021-66591753
دورنگار:
021-66949152
سایت اختصاصی:
www.lpiran.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت نرسیده به دکتر قریب، پلاک 140، واحد 19
صندوق پستی:
443-14195
اشتراک:
تلفن:
021-66928102
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/16

این نشریه قبلا با نام تازه های دام و طیور چاپ می شده است.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۸