درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
فرنگیس کاظمی
مدیر مسئول:
فرنگیس کاظمی
سردبیر:
فاطمه زندی
تلفن:
021-22866349
دورنگار:
021-22866349
نشانی:
تهران، کوی نصر، خیابان بلوچستان، کوچه یازده، شماره 13، طبقه سوم
صندوق پستی:
1389-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1380/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۲