درباره نشریه
ISSN:
1735-9252
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مقیمی
سردبیر:
دکتر فریبا شایگان
مدیر اجرایی:
مسعود یاراحمدی
ویراستار فارسی:
دکتر حاجیه رجبی فرجاد
ویراستار انگلیسی:
علی محمدی درآباد
صفحه آرا:
الهام براتی
تلفن:
021-48931776
سایت اختصاصی:
pok.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، ابتدای بزرگراه شهید خرازی، خیابان شهید جدی اردبیلی، دانشگاه علوم انتظامی، معاونت پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر مهدی مقیمی

دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Mahdi Moghimi

Amin Police University
Specialist: Management
سردبیر
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا جزینی
استاد مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
Alireza Jazini
Professor, managment
Amin Police University
دکتر حسن بختیاری
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Bakhtiari
Professor
Amin Police University
Specialist: Management
دکتر یوسف ترابی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yusef Torabi
Assistant Professor
Amin Police University
Specialist: political science
دکتر توحید عبدی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Tohid Abdi
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Philosophy, Western Philosophy
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
ویراستار فارسی
دکتر حاجیه رجبی فرجاد
دانشیار مدیریت منابع انسانی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Hajieh Rajabi Farjad
Associate Professor, Human Resources Management
Amin Police University
Specialist: Management
ویراستار انگلیسی
علی محمدی درآباد
مربی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات، علوم و فنون مرز
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Mohammadi Darabad
Instructor, Department of foreign language and literature
Amin Police University
Specialist: Teaching English as a Foreign Language
مدیر اجرایی
مسعود یاراحمدی

Masoud Yarahmadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۰۹