درباره نشریه
ISSN:
1735-9252
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مقیمی
سردبیر:
دکتر فریبا شایگان
مدیر اجرایی:
مسعود یاراحمدی
ویراستار فارسی:
دکتر حاجیه رجبی فرجاد
ویراستار انگلیسی:
علی محمدی درآباد
صفحه آرا:
الهام براتی
تلفن:
021-48931776
سایت اختصاصی:
pok.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، ابتدای بزرگراه شهید خرازی، خیابان شهید جدی اردبیلی، دانشگاه علوم انتظامی، معاونت پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/30
مدیر مسئول
دکتر مهدی مقیمی

دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Mahdi Moghimi

Amin Police University
Specialist: Management
سردبیر
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا جزینی
دانشیار مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
Alireza Jazini
Associate Professor, MANAGMENT
Amin Police University
دکتر حسن بختیاری
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Bakhtiari
Professor
Amin Police University
Specialist: Management
دکتر یوسف ترابی
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yusef Torabi
Assistant Professor
Amin Police University
Specialist: political science
دکتر توحید عبدی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Tohid Abdi
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Philosophy, Western Philosophy
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
ویراستار فارسی
دکتر حاجیه رجبی فرجاد
دانشیار مدیریت منابع انسانی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Hajieh Rajabi Farjad
Associate Professor, Human Resources Management
Amin Police University
Specialist: Management
ویراستار انگلیسی
علی محمدی درآباد
مربی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات، علوم و فنون مرز
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Mohammadi Darabad
Instructor, Department of foreign language and literature
Amin Police University
Specialist: Teaching English as a Foreign Language
مدیر اجرایی
مسعود یاراحمدی

Masoud Yarahmadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۶