درباره نشریه
ISSN:
2008-1197
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مدیر مسئول:
دکتر احمدعلی فروغی ابری
سردبیر:
دکتر نرگس کشتی آرای
مدیر اجرایی:
منصوره شمسی
مدیرداخلی:
دکتر مریم براتعلی
تلفن:
031-35354010-13 ، داخلی: 2440
دورنگار:
031-35354010-13 ، داخلی: 2440
سایت اختصاصی:
jsr-e.khuisf.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ساختمان اداری، دفتر مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی
صندوق پستی:
158-81595
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/04
مدیر مسئول
دکتر احمدعلی فروغی ابری
استاد واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Ahmad ali Foroughi Abri
Professor, Khorasgan Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Planning
سردبیر
دکتر نرگس کشتی آرای
دانشیار واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Narges Kashti Aray
Associate Professor, Khorasgan Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum
هیات تحریریه
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
دکتر نادرقلی قورچیان
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت
Nadergholi ghorchian
Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر ابراهیم میرشاه جعفری
استاد دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Ebrahim Mirshah Jafari
Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
Specialist: Curriculum
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مدیریت
Mohammad Hosein Yarmohammadian
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Curriculum, Management
حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
دکتر حسن پاشاشریفی
استاد واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روان شناسی عمومی
Hasan Pasha Sharifi
Professor, Rudehen Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: General Psychology
دکتر علی تقی پورظهیر
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس و مدیریت آموزش عالی
Ali Taghi Pourzahir
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Lesson Planning and Higher Education Management
دکتر لطفعلی عابدی
دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Lotf Ali Abedi
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Imam Hossein University
Specialist: Curriculum
دکتر نعمت الله موسی پور
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، مشاوره، برنامه تحصیلی
Nematollah Mosapour
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: curriculum Study, Advice, curriculum
دکتر غلامرضا احمدی
دکتر غلامرضا احمدی
استادیار واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی
Gholamreza Ahmadi
Assistant Professor, Khorasgan Unit, Branch, Islamic Azad University
دکتر آذر قلی زاده
دانشیار واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی
Azar Gholi Zadeh
Associate Professor, Khorasgan Unit, Branch, Islamic Azad University
دکتر نرگس کشتی آرای
دانشیار واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Narges Kashti Aray
Associate Professor, Khorasgan Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum
مدیر اجرایی
منصوره شمسی
کارشناس پژوهش
رشته تخصصی: روان شناسی
Mansoore Shamsi Soolari
Research expert,
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
دکتر مریم براتعلی
استادیار واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Maryam Barat Ali
Assistant Professor, Khorasgan Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۲