درباره نشریه
ISSN:
2008-5575
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1382
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مدیر مسئول:
دکتر هادی خانیکی
سردبیر:
دکتر هادی خانیکی
دستیار سردبیر:
دکتر محمد رضایی
مدیر اجرایی:
مریم مقیمی
ویراستار فارسی:
حمید عابدی
تلفن:
021-88338951
دورنگار:
021-88338951
سایت اختصاصی:
www.jcsc.ir
نشانی:
تهران، پل نصر، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
صندوق پستی:
1364-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/08
مدیر مسئول
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
سردبیر
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دستیار سردبیر
دکتر محمد رضایی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Rezaei
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
Mohammad Mohssen
Mohammad Mohssen
Professor
دکتر طلال عتریسی
استاد دانشگاه لبنان
Talal Atrissi
Professor University of Lebanon
Specialist: Educational Sociology and Social Psychology
دکتر سید محمد مهدی زاده طالشی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Seyyed Mohammad Mehdizadeh Taleshi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
تقی آزاد ارمکی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی
University of Maryland
Taghi Azadarmaki
Professor, Social Science Faculty, University of Tehran, Sociology Department
University of Maryland
دکتر حسین پاینده
استاد دانشکده ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: نظریه انتقادی، مطالعات فرهنگی، نظریه و نقد ادبی
Hossein Payandeh
Professor Faculty of Communication
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Critical Theory, cultural studies
دکتر اعظم راودراد
استاد تمام علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی هنر
Azam Ravadrad
Full Professor, Social Communication Sciences Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social Communications , Sociology of art
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر محمدمهدی سمتی
استاد دانشگاه ایلینویز شمالی
رشته تخصصی: ارتباطات
Mohammad Mehdi Semati
Professor
Specialist: communication
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دکتر حمید عبداللهیان
استاد جامعه شناسی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor, Communication and Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر مهدی محسنیان راد
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Mehdi Mohsenian Rad
Professor Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication
Specialist: Social Communication, Sociology and Communication
ویراستار فارسی
حمید عابدی
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات ، روزنامه نگاری، گرافیک، عکاسی
Hamid Abedi
Phd Student, Social Communication Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: communication, Journalism, Graphic, Photography
مدیر اجرایی
مریم مقیمی

رشته تخصصی: ارتباطات
Maryam Moghimi

Specialist: connections
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۱