درباره نشریه
ISSN:
2008-5575
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 1382
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مدیر مسئول:
دکتر هادی خانیکی
سردبیر:
دکتر هادی خانیکی
دستیار سردبیر:
دکتر محمد رضایی
مدیر اجرایی:
مریم مقیمی
تلفن:
021-88338951
دورنگار:
021-88338951
سایت اختصاصی:
jcsc.iaocsc.ir
نشانی:
تهران، پل نصر، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
صندوق پستی:
1364-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/08
مدیر مسئول
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
سردبیر
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دستیار سردبیر
دکتر محمد رضایی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Rezaei
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
Mohammad Mohssen
Mohammad Mohssen
Professor
Talal Atrissi
Professor
University of Tehran
دکتر سید محمد مهدی زاده طالشی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Seyyed Mohammad Mehdizadeh Taleshi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر محمدتقی آزادارمکی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Azad Armaki
Professor
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر حسین پاینده
استاد دانشکده ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: نظریه انتقادی، مطالعات فرهنگی
Hossein Payandeh
Professor Faculty of Communication
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Critical Theory, cultural studies
دکتر اعظم راودراد
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Azam Ravadrad
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: social relations
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر محمدمهدی سمتی
استاد
رشته تخصصی: ارتباطات
Mohammad Mehdi Semati
Professor
Specialist: communication
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دکتر حمید عبداللهیان
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر مهدی محسنیان راد
استاد ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Mehdi Mohsenianrad
Professor , Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication
Specialist: Social Communication, Sociology and Communication
ویراستارفارسی
حمید عابدی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات
Hamid Abedi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: connections
مدیر اجرایی
مریم مقیمی

رشته تخصصی: ارتباطات
Maryam Moghimi

Specialist: connections
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۸