درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
مدیر مسئول:
سیدحسین موسوی
سردبیر:
دکتر کیهان برزگر
مدیر اجرایی:
دکتر سعیده لطفیان
مدیرداخلی:
سیدحسین موسوی
مسئول اشتراک:
الهام شیرازیانی
تلفن:
021-88964282
021-88966733
دورنگار:
021-88964282
021-88966733
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری (سهیل سابق) ، پلاک 8
اشتراک:
تلفن:
021-88964282
021-88966733
دورنگار:
021-88964282
021-88966733
تاریخ به‌روزآوری: 1396/07/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸