درباره نشریه
ISSN:
2588-3941
eISSN:
2588-395X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آب و فاضلاب ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود تابش
سردبیر:
دکتر حمیدرضا صفوی
تلفن:
021-88391390
021-88956097
دورنگار:
021-88391390
021-88956097
سایت اختصاصی:
www.jwwse.ir
نشانی:
تهران، خیابان طالقانی (بین قدس و وصال) ، پلاک 429، طبقه چهارم، واحد 7، ، کدپستی: 1417713765
تلفن همراه:
09106808909
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/14
مدیر مسئول
مسعود تابش
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران منابع آب، عمران- سیستمهای منابع آب
Massoud Tabesh
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering- Water resource
سردبیر
حمیدرضا صفوی
استاد گروه مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت منابع آب
Hamid Reza Safavi
Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Civil Engineering- Water Resource Management
هیات تحریریه
مسعود تابش
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران منابع آب، عمران- سیستمهای منابع آب
Massoud Tabesh
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering- Water resource
حمیدرضا صفوی
استاد گروه مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت منابع آب
Hamid Reza Safavi
Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Civil Engineering- Water Resource Management
سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor, Faculty of Chemical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
بیژن بینا
استاد دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Bijan Bina
Professor, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
علی ترابیان
استاد دانشکده محیط زیست
رشته تخصصی: عمران و محیط زیست، مهندسی محیط زیست، گرایش آب و فاضلاب
Ali Torabian
Professor, environment College, University of Tehran
Specialist: Civil and environmental, Environmental engineering, water and wastewater trends
افشین تکدستان
دانشیار دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Afshin Tak Dastan
Associate Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering
محمدحسین صراف زاده
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Hossein Sarraf Zadeh
Associate Professor, Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran
Specialist: chemical engineering
سارا نظیف
استادیار دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران مدیریت منابع آب
Sara Nazif
Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering Water Resources Management
علی اکبر عظیمی
استادیار واحد اهر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- محیط زیست
Ali Akbar Azimi
Assistant Professor, Ahar unit, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering - Environment
سیدحسین سجادی فر
استادیار واحد شهریار
رشته تخصصی: مدل سازی سیستم های اقتصادی
Seyed Hossein Sajadi Far
Assistant Professor, Shahriar Unit,
مجید قنادی
کارشناس ارشد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Majid Ghanadi
Engineer of Water and Waste Water Company of Iran,
Specialist: Environmental Health Engineering
علی اصغر قانع
معاونت فنی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
Ali Asghar Ghane
Technical and Development Deputy of Iran Water and Sewage Engineering Company,
مهندس محمد پرورش
محمد پرورش
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
Mohammad Parvaresh
Managing Director and Chairman of the Water and Wastewater Company of Tehran Province,
مهدی بابایی
مهدی بابایی
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
Mehdi Babaei
Deputy Director of Planning and Human Resources of Water and Wastewater Company of Tehran Province,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸