درباره نشریه
ISSN:
1726-4057
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن آمار ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
سردبیر:
علیرضا نعمت اللهی
مدیر اجرایی:
سمیه زارع زاده
مدیر اجرایی:
فرزانه صفوی منش
تلفن:
021-29902913
021-22431617
سایت اختصاصی:
jirss.irstat.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین، بین خیابان انقلاب و بزرگمهر، بن بست نجم، پلاک 2، واحد 11، ، کدپستی: 1417614411
صندوق پستی:
1614-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/23
سردبیر
علیرضا نعمت اللهی

دانشگاه شیراز
Alireza Nematollahi
Department of Statistics
University of Shirazu
مدیر مسئول
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Qasem Vahidi Asl
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
اعضای تحریریه
دکتر مجید اسدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نظریه توزیع، متغیرهای تصادفی مرتب، نظریه اطلاع، نظریه اطمینان پذیری
Majid Asadi
Professor Department of Statistics
University of Isfahan
Specialist: Distribution theory, Regular random variables, Information theory, Reliability theory
دکتر رحیم چینی پرداز
استاد گروه آمار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Rahim Chinipardaz
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Statistics
نادر نعمت اللهی
نادر نعمت اللهی

دانشگاه شیراز
Nader Nematollahi
Department of Statistics
University of Shirazu
دکتر احمد پارسیان
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار کاربردی
Ahmad Parsian
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Statistics
دکتر محمدحسین علامت ساز

Mohammad Hossein Alamatsaz

دکتر علی دولتی

دانشگاه یزد
Ali Dowlati
Department of Statistics
University of Yazd
دکتر محمدرضا مشکانی

دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Reza Meshkani

Shahid Beheshti University
عادل محمدپور
عادل محمدپور

Adel Mohammadpour

دکتر نادر نعمت اللهی
استاد گروه آمار
دانشگاه علامه طباطبایی
Nader Nematollahi
professor
Allameh Tabataba'i University
عبدالرحمان راسخ
عبدالرحمان راسخ

رشته تخصصی: آمار
Abdolrahman Rasekh

Specialist: statistics
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Qasem Vahidi Asl
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
مدیر اجرایی
سمیه زارع زاده

دانشگاه شیراز
Somayeh Zarezadeh
Department of Statistics
University of Shirazu
فرزانه صفوی منش
فرزانه صفوی منش

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲