درباره نشریه
ISSN:
1726-4057
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن آمار ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمد پارسیان
سردبیر:
دکتر علیرضا نعمت اللهی
مدیرداخلی:
سمیه زارع زاده
تلفن:
021-29902913
021-22431617
سایت اختصاصی:
jirss.irstat.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین، بین خیابان انقلاب و بزرگمهر، بن بست نجم، پلاک 2، واحد 11، ، کدپستی: 1417614411
صندوق پستی:
1614-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/06
مدیر مسئول
دکتر احمد پارسیان
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار کاربردی
Ahmad Parsian
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Statistics
سردبیر
دکتر علیرضا نعمت اللهی

دانشگاه شیراز
Alireza Nematollahi
Department of Statistics
University of Shirazu
اعضای تحریریه
دکتر مجید اسدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نظریه توزیع، متغیرهای تصادفی مرتب، نظریه اطلاع، نظریه اطمینان پذیری
Majid Asadi
Professor Department of Statistics
University of Isfahan
Specialist: Distribution theory, Regular random variables, Information theory, Reliability theory
دکتر رحیم چینی پرداز
استاد گروه آمار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Rahim Chinipardaz
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Statistics
دکتر احمد پارسیان
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار کاربردی
Ahmad Parsian
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Statistics
دکتر علیرضا نعمت اللهی

دانشگاه شیراز
Alireza Nematollahi
Department of Statistics
University of Shirazu
دکتر احمدرضا سلطانی
دکتر احمدرضا سلطانی

دکتر علی دولتی

دانشگاه یزد
Ali Dowlati
Department of Statistics
University of Yazd
دکتر نادر نعمت اللهی
استاد گروه آمار
دانشگاه علامه طباطبائی
Nader Nematollahi
professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Qasem Vahidi Asl
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
مدیرداخلی
سمیه زارع زاده

دانشگاه شیراز
Somayeh Zarezadeh
Department of Statistics
University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۵