درباره نشریه
ISSN:
1682-9220
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول:
دکتر وحید اشتیاق
سردبیر:
دکتر سید قاسم زمانی
ویراستار فارسی:
سمیرا نعمتی
کارشناس:
مریم گل محمدی
تلفن:
021-88811581
صندوق پستی:
4539-15875
سایت اختصاصی:
jlr.sdil.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنائی، خیابان نهم، کوچه گیلان، پلاک 5، طبقه 2 ، کدپستی: 1585743111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/26
مدیر مسئول
دکتر وحید اشتیاق
دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vahid Eshtiagh
Associate Professor
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
اعضای تحریریه
دکتر نادر مردانی

سید احمد حبیب نژاد
دانشیار حقوق عمومی و بین الملل پردیس فارابی
دانشگاه تهران
Ahmad Habibnezhad
Associate Professor, public law
University of Tehran
دکتر وحید اشتیاق
دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vahid Eshtiagh
Associate Professor
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر بهروز اخلاقی

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Behrooz Akhlaghi

Specialist: Private law
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر گودرز افتخارجهرمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Goodarz Eftekharjahromi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر سید جمال سیفی
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyyed Jamal Seifi
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
دکتر جمشید ممتاز
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Jamshid Momtaz
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
ویراستار فارسی
سمیرا نعمتی
سمیرا نعمتی

کارشناس
مریم گل محمدی
مریم گل محمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۰