درباره نشریه
ISSN:
1682-9220
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول:
دکتر وحید اشتیاق
سردبیر:
دکتر سید قاسم زمانی
تلفن:
021-88811581
صندوق پستی:
4539-15875
سایت اختصاصی:
jlr.sdil.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/05
مدیر مسئول
دکتر وحید اشتیاق
دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vahid Eshtiagh
Associate Professor
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
اعضای تحریریه
دکتر بهروز اخلاقی

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Behrooz Akhlaghi

Specialist: Private law
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر گودرز افتخارجهرمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Goodarz Eftekharjahromi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر سید جمال سیفی
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyyed Jamal Seifi
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
دکتر جمشید ممتاز
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Jamshid Momtaz
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۷