درباره نشریه
ISSN:
2008-5850
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1383
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر حسن فرازمند
سردبیر:
دکتر سیدعزیزالله آرمن
مدیرداخلی:
دکتر سیدمرتضی افقه
کارشناس:
آزاده بدوی
تلفن:
061-33335664
دورنگار:
061-33335664
سایت اختصاصی:
jqe.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دفتر فصلنامه اقتصاد مقداری ، ، کدپستی: 6135743337
صندوق پستی:
156-61355
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/10
مدیر مسئول
حسن فرازمند
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد بین الملل
Hasan Farazmand
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Public Economics
کارشناس
آزاده بدوی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Azadeh Badvi
Shahid Chamram University
سردبیر
سیدعزیزالله آرمن
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyyed Aziz Arman
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Economy
هیات تحریریه
سیدعزیزالله آرمن
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyyed Aziz Arman
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Economy
عبدالمجید آهنگری
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد
Abdolmajid Ahangari
Professor, Shahid Chamram University
سیدمرتضی افقه
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی: عوامل غیر اقتصادی موثر بر رشد و توسعه اقتصادی
Seyyed Morteza Afghah
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Economic Development: Non-economic factors affecting economic growth and development
سهیلا پروین
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
Soheila Parvin
Professor, Allameh Tabataba'i University
احمد جعفری صمیمی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Faculty of Economics, University of Mazandaran
Specialist: Economy
رحیم چینی پرداز
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Rahim Chinipardaz
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Statistics
مرتضی صامتی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد
Morteza Sameti
Professor, University of Isfahan
Specialist: Economy
مصطفی سلیمی فر
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد
Mostafa Salimifar
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy
محسن رنانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد بخش عمومی
Mohsen Renanii
Professor, University of Isfahan
Specialist: Public Sector Economics
منصور زراء نژاد
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهره وری نیروی انسانی، اقتصاد مالی، اقتصاد کار و نیروی انسانی
Mansour Zarranezhad
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Labor Economics and Human Resource
مجید صامتی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد
Majid Sameti
Associate Professor, University of Isfahan
مصطفی عمادزاده
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
Mostafa Emadzadeh
Professor, University of Isfahan
Specialist: Economic, Economic Development and Planning
حسن فرازمند
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد بین الملل
Hasan Farazmand
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Public Economics
حمید کردبچه
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی و اقتصاد سنجی
Hamid Kurdbacheh
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Industrial economy and econometric economics
غلامرضا نخعی زاده
استاد
رشته تخصصی: آمار و داده کاوی
Gholam Reza Nakhaeizadeh
Professor,
Specialist: Statistics and data mining
محمدقلی یوسفی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Gholi Yousefi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
مدیرداخلی
سیدمرتضی افقه
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی: عوامل غیر اقتصادی موثر بر رشد و توسعه اقتصادی
Seyyed Morteza Afghah
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Economic Development: Non-economic factors affecting economic growth and development
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۲