درباره نشریه
ISSN:
1735-6768
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1380
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر عباس عصاری آرانی
سردبیر:
دکتر یدالله دادگر
تلفن:
021-82883907
دورنگار:
021-82883907
سایت اختصاصی:
ecor.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه های شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، دفتر فصلنامه پژوهشهای اقتصادی
صندوق پستی:
316-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/14
مدیر مسئول
دکتر عباس عصاری آرانی
دانشیار توسعه و برنامه ریزی اقتصادی - دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Assari Arani
Associate Professor, Economic development and planning
Tarbiat Modares University
Specialist: Economics
سردبیر
دکتر یدالله دادگر
استاد اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Yadollah Dadgar
Professor, Economic department, Beheshty university
Shahid Beheshti University
Specialist: economics
اعضای تحریریه
دکتر عباس عصاری آرانی
دانشیار توسعه و برنامه ریزی اقتصادی - دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Assari Arani
Associate Professor, Economic development and planning
Tarbiat Modares University
Specialist: Economics
دکتر مجید احمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد محیطی، اقتصاد- انرژی منابع محیط زیست
Majid Ahmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Environmental Economics, Economics - Energy Resources of the Environment
دکتر ایرج توتونچیان
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد نیروی انسانی، اقتصاد خرد، اقتصاد اسلامی
Iraj Toutounchian
Professor
University of Alzahra
Specialist: Islamic Economics , Microeconomics, Human Resource Economics , Econometrics
دکتر یدالله دادگر
استاد اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Yadollah Dadgar
Professor, Economic department, Beheshty university
Shahid Beheshti University
Specialist: economics
دکتر حسین صادقی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی اقتصاد منابع و محیط زیست اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی
Hossein Sadeghi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Energy Economics Resource Economics and the Environment Iran's Economy Islamic Economics
دکتر مرتضی عزتی
دانشیار اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی، اقتصاد ایران، اقتصاد اسلامی، اقتصاد شهری و منطقه ای
Morteza Ezzati
Associate Professor, economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Development, Iranian Economy, Economics Urban and Regional Economics
دکتر الیاس نادران
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد ایران، اقتصاد بخش عمومی
Elyas Naderan
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Public sector economics, Iranian economy
دکتر کاظم یاوری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد نفت، اقتصاد بین الملل و توسعه، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل
Kazem Yavari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Development Economics, International Economics, Macroeconomics, Oil economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۷