درباره نشریه
ISSN:
1735-3300
eISSN:
2588-5812
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا اعرافی
سردبیر:
دکتر حسن آقانظری شاهرودی
ویراستار فارسی:
حیدر فروزان
تلفن:
025-32111368
025-32111359
دورنگار:
025-32111368
025-32111359
سایت اختصاصی:
iee.rihu.ac.ir
نشانی:
قم، ابتدای پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
صندوق پستی:
3151-37185
اشتراک:
تلفن:
025-32111368
025-32111359
دورنگار:
025-32111368
025-32111359
پست الکترونیک:
jostarha@rihu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/18
مدیر مسئول
دکتر علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country
Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
سردبیر
دکتر حسن آقانظری شاهرودی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مبانی حقوق اسلامی، اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی
Hasan Aghanazari Shahroudi
Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: The Basics of Islamic Law, Islamic ijtihad - Islamic economics
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی متفکرآزاد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی
Mohammad Ali Motafaker Azad
Professor
University of Tabriz
Specialist: Economic Development
دکتر کریم اسلام لوییان
دکتر کریم اسلام لوییان

دکتر مجید احمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد محیطی، اقتصاد- انرژی منابع محیط زیست
Majid Ahmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Environmental Economics, Economics - Energy Resources of the Environment
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی، اقتصادسنجی و توسعه
Abbas Arabmazar
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
دکتر سیدهادی عربی
استادیار
Sayyed Hadi Arabi
Assistant Professor
ویراستار فارسی
حیدر فروزان

Heydar Forozan

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۴