درباره نشریه
ISSN:
2008-2959
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
سردبیر:
دکتر نورمحمد یعقوبی
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالمجید ایمانی
کارشناس:
معصومه قنبری
سایت اختصاصی:
jmr.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز نشریات علمی دانشگاه، مجله پژوهش های مدیریت عمومی
صندوق پستی:
987-98135
ارکان نشریه:
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/10
مدیر مسئول
دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Badreddin Oraee Yazdani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Public administration
سردبیر
دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
اعضای تحریریه
دکتر کامران فیضی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Kamran Feyzi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, governmental management
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
دکتر سعید مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Saeed Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: governmental management
دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Ebrahimi Nejad Rafsanjani
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Management
دکتر مهدی کاظمی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Mehdi kazemi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Public administration
دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
دکتر باقر کرد
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Baqer Kord
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Public administration
ویراستارفارسی
دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Badreddin Oraee Yazdani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Public administration
دکتر عبدالوهاب پورقاز
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Abdolvahab Pourgaz
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Educational Science
دکتر عبدالمجید ایمانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
Abdolmajid Imani

University of Sistan and Baluchestan
ویراستار انگلیسی
دکتر باقر کرد
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Baqer Kord
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Public administration
مدیر اجرایی
دکتر عبدالمجید ایمانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
Abdolmajid Imani

University of Sistan and Baluchestan
کارشناس
معصومه قنبری

دانشگاه سیستان و بلوچستان
Masoume Ghanbari

University of Sistan and Baluchestan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۲