درباره نشریه
ISSN:
1735-1138
eISSN:
2538-2519
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی (دانشکده مدیریت و حسابداری)
مدیر مسئول:
دکتر لعیا الفت
سردبیر:
دکتر جعفر باباجانی
مدیر اجرایی:
ویدا طبیب نیا
مدیرداخلی:
دکتر قاسم بولو
ویراستار انگلیسی:
هیوا رستگار مقدم
تلفن:
021-44737510
021-48332839
سایت اختصاصی:
qjma.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی
صندوق پستی:
6479-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/05
مدیر مسئول
دکتر لعیا الفت
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laya Olfat
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
سردبیر
دکتر جعفر باباجانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Jafar Babajani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
اعضای تحریریه
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشیار حسابداری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Dianati Deilami
Associate Professor, accounting
Kharazmi University
Specialist: Accounting
دکتر محمدحسین ستایش
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Hossein Setayesh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر حمید پورجلالی
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hamid Poorjalali
Professor
Specialist: accounting
دکتر حسن یزدی فر
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hasan Yazdifar
Professor
Specialist: accounting
نوریه شهبازی
نوریه شهبازی

دکتر قاسم بولو
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Ghasem Bolou
Assistant Professor Faculty of Management and Accounting
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر محمد عرب مازاریزدی
دانشیار حسابداری- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arabmazar Yazdi
Associate Professor, Accounting, Faculty of Management & Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor Faculty of Management and Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
دکتر رضوان حجازی
استاد تمام حسابداریو بانکداری ،حسابداری و حسابرسی ،حسابداری ومدیریت مالی
دانشگاه خاتم
رشته تخصصی: حسابداری مالی، حسابداری مدیریت ، حسابداری محیط زیست ، حسابداری منابع انسانی و...
Rezvan Hejazi
Full Professor, accounting &banking ,Accounting &auditing ,Accounting &Financial Management
Khatam University
Specialist: HRA, SMA, FA, EMA, SA
دکتر جعفر باباجانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Jafar Babajani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
ویراستار انگلیسی
هیوا رستگار مقدم

مدیر اجرایی
ویدا طبیب نیا

مدیرداخلی
دکتر قاسم بولو
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Ghasem Bolou
Assistant Professor Faculty of Management and Accounting
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۶