درباره نشریه
ISSN:
1735-1138
eISSN:
2538-2519
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده مدیریت و حسابداری)
مدیر مسئول:
دکتر لعیا الفت
سردبیر:
دکتر جعفر باباجانی
مدیر اجرایی:
دکتر قاسم بولو
تلفن:
021-44737510
021-48332839
سایت اختصاصی:
qjma.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی
صندوق پستی:
6479-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/24
مدیر مسئول
دکتر لعیا الفت
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
سردبیر
دکتر جعفر باباجانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Jafar Babajani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
اعضای تحریریه
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Dianati Deilami
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Accounting
دکتر قاسم بولو
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ghasem Bolou
Assistant Professor Faculty of Management and Accounting
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر یحیی حساس یگانه
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Yahya Hassas Yeganeh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر محمد عرب مازاریزدی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arab Mazar Yazdi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor Faculty of Management and Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
دکتر رضوان حجازی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Rezvan Hejazi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Accounting
دکتر جعفر باباجانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Jafar Babajani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
مدیر اجرایی
دکتر قاسم بولو
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ghasem Bolou
Assistant Professor Faculty of Management and Accounting
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۰