درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند 81
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر منصور رضایی
سردبیر:
دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
مدیر اجرایی:
دکتر فرید فیروزبخش
تاریخ به‌روزآوری: 1387/10/11
مدیر مسئول
دکتر منصور رضایی
استاد دانشکده علوم دامی و ماهیان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: پژوهشهای تولیدات دامی ، تغذیه دام و طیور
Mansour Rezaei
Professor Faculty of Animal Sciences and Fisheries
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Biostatistics, Livestock and poultry nutrition
سردبیر
دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Ghodratollah Rahimi Mianji
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Molecular genetics
مدیر اجرایی
دکتر فرید فیروزبخش
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Farid Firouzbakhsh
Associate Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶