درباره نشریه
ISSN:
1735-0883
eISSN:
2383-1146
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر خسرو ثاقب طالبی
مدیر اجرایی:
مهدی پورهاشمی
ویراستار فارسی:
دکتر ابوالفضل جعفری
ویراستار انگلیسی:
دکتر هومن لطیفی
صفحه آرا:
حمیده کرمانی
کارشناس:
شیدا خسروی
مسئول اشتراک:
دکتر سید محسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44787282
021-44787283
دورنگار:
021-44787233
سایت اختصاصی:
ijfpr.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، آزاد راه تهران- کرج، خروجی پیکان شهر، خیابان سروناز، خیابان شهید گودرزی، بلوار مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات جنگل و مراتع کشور، بخش تحقیقات جنگل، دفتر نشریه، ، کدپستی: 1311114968
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44787282-7
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/10
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
کارشناس
شیدا خسروی
پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: اقتصاد جنگل
Sheyda Khosravi
Researcher at Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center
University of Kurdistan
Specialist: Forest Economics
سردبیر
دکتر خسرو ثاقب طالبی
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی، اکولوژی جنگل
Khosro Saghebtalebi
Associate Professor Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Forest Ecology and Silviculture
اعضای تحریریه
دکتر تیمور رستمی شاهراجی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهبود درخت جنگل، گیاه جنگلی، گیاه جنگلی، محیط زیست، اصلاح نژاد درختان جنگلی
Taymour Rostami Shahraji
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forest tree improvment, Forest tree Plantation, Forest tree Ecology, Breeding of forest trees
دکتر جهانگیر فقهی
استاد جنگلداری، جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جنگلداری - سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی
Jahangir Feghhi
Professor, Forestry and Forest Economics
University of Tehran
Specialist: Forest Management Planning and Forest/Geographic Information System
دکتر رامین رحمانی
دانشیار دانشکده جنگلداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی جنگل
Ramin Rahmanii
Associate Professor Faculty of Forestry
Gorgan University
Specialist: Forest Ecology
دکتر پدرام عطارد
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریز اقلیم شناسی جنگل
Pedram Attarod
Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Jungle Climatology
دکتر اصغر فلاح
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
افشین دانه کار
استاد محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست ساحلی ، اکوتوریسم، مدیریت محیط زیست طبیعی
Afshin Danehkar
Professor, Environmental Science
University of Tehran
Specialist: Coastal Environment, Ecotourism, Natural Environment Management
سید عطا الله حسینی
استاد علوم و مهندسی جنگل، جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی جنگل
Seyed Ata Ollah Hosseini
Professor, Forestry and forest economics
University of Tehran
Specialist: Forest Engineering
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
دکتر فرهاد اسدی
دانشیار بخش تخقیقات منابع طبیعی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
رشته تخصصی: زراعت چوب، ژنتیک جنگل، آگروفارستری
Farhad Asadi
Associate Professor, Natural Resources Department
Specialist: Wood Farming, Forest Genetic, Agroforestry
مهدی پورهاشمی
دانشیار جنگلشناسی
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Mehdi Pourhashemi
Associate Professor, Silviculture
دکتر مصطفی جعفری
پژوهشگر اکولوژی و اکوفیزیولوژی
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی
Mostafa Jafari
Researcher, Ecology and Ecophysiology
Specialist: Plant Ecology and Ecophysiology
هاشم حبشی
دانشیار جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی جنگل
Hashem Habashi
Associate Professor, Silviculture and forest ecology departement
Gorgan University
Specialist: Forest soil sciences
ویراستار فارسی
دکتر ابوالفضل جعفری
استادیارموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مدل سازی جنگل
Abolfazl Jaafari
Assistant Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Forest Modeling
ویراستار انگلیسی
دکتر هومن لطیفی
دانشیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکه مهندسی نقشه برداری
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سنجش از دور، مدل سازی جنگل
Hooman Latifi
Associate Professor, Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Remote Sensing, Forest modeling
صفحه آرا
حمیده کرمانی

رشته تخصصی: کارشناس ادبیات
Hamedeh Kermani

Specialist: Expert in Literature
مدیر اجرایی
مهدی پورهاشمی
دانشیار جنگلشناسی
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Mehdi Pourhashemi
Associate Professor, Silviculture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۵۱