درباره نشریه
ISSN:
1735-0883
eISSN:
2383-1146
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر خسرو ثاقب طالبی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی پورهاشمی
صفحه آرا:
حمیده کرمانی
کارشناس:
شیدا خسروی
مسئول اشتراک:
دکتر سیدمحسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44787282-7
دورنگار:
021-44787282-7
سایت اختصاصی:
ijfpr.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، آزاد راه تهران- کرج، خروجی پیکان شهر، خیابان سروناز، خیابان شهید گودرزی، بلوار مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات جنگل و مراتع کشور، بخش تحقیقات جنگل، دفتر نشریه، ، کدپستی: 1311114968
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44787282-7
پست الکترونیک:
publication@rifr-ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/07
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor,
Specialist: Plant Ecology
کارشناس
شیدا خسروی
پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: اقتصاد جنگل
Sheyda Khosravi
Researcher at Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, University of Kurdistan
Specialist: Forest Economics
سردبیر
دکتر خسرو ثاقب طالبی
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی، اکولوژی جنگل
Khosro Saghebtalebi
Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Forest Ecology and Silviculture
هیات تحریریه
دکتر وحید اعتماد
دانشیار دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جنگل کاری و نهالستان های جنگلی
Vahid Etemad
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Afforestation & Forest Nurseries
دکتر احمد رحمانی
دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: کشاورزی، گرایش حاصلخیزی، حاصلخیزی خاک های جنگلی
Ahmad Rahmani
Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Forest Research Division,
Specialist: Agriculture, Soil Fertility, Fertility of forest soils
دکتر تیمور رستمی شاهراجی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهبود درخت جنگل، گیاه جنگلی، گیاه جنگلی، محیط زیست، اصلاح نژاد درختان جنگلی
Taymour Rostami Shahraji
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Forest tree improvment, Forest tree Plantation, Forest tree Ecology, Breeding of forest trees
دکتر جهانگیر فقهی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جنگلداری - سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی
Jahangir Feghhi
Professor, University of Tehran
Specialist: Forest Management Planning and Forest/Geographic Information System
دکتر کامبیز اسپهبدی
دانشیار
رشته تخصصی: ژنتیک جنگل
Kambiz Espahbodi
Associate Professor,
Specialist: Forest Genetics
دکتر فرهاد اسدی
دانشیار
رشته تخصصی: جنگل داری
Farhad Asadi
Associate Professor,
Specialist: Forestry
دکتر مهدی پورهاشمی
دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی
Mehdi Pourhashemi
Associate Prof.,Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, Forest Research Division,
Specialist: Silviculture
دکتر مصطفی جعفری
دانشیار
رشته تخصصی: اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی
Mostafa Jafari
Associate Professor,
Specialist: Plant Ecology and Ecophysiology
دکتر هاشم حبشی
دانشیار دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاک شناسی جنگل
Hashem Habashi
Associate Professor, Faculty of Forest Science,, Gorgan University
Specialist: Forest Soils
دکتر محمود زبیری
استاد دانشگاه تهران
Mahmoud Zobeyri
Professor, University of Tehran
هوشنگ سبحانی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حمل و نقل چوب
Houshang Sobhani
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Wood Transportation
دکتر محمد متینی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی جنگل
Mohammad Matinizadeh
Associate Professor,
Specialist: Forest Biotechnology
دکتر محمدرضا مروی مهاجر
استاد دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جنگل شناسی
Mohammadreza Marvi mohadjer
Professor, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Silviculture
ویراستارفارسی
دکتر ابوالفضل جعفری
استادیارموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مدل سازی جنگل
Abolfazl Jaafari
Assistant Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran,
Specialist: Forest Modeling
ویراستار انگلیسی
دکتر هومن لطیفی
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سنجش از دور، مدل سازی جنگل
Hooman Latifi
Assistant Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Remote Sensing, Forest modeling
صفحه آرا
حمیده کرمانی
رشته تخصصی: کارشناس ادبیات
Hamedeh Kermani
Specialist: Expert in Literature
مدیر اجرایی
دکتر مهدی پورهاشمی
دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی
Mehdi Pourhashemi
Associate Prof.,Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, Forest Research Division,
Specialist: Silviculture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۰