درباره نشریه
ISSN:
1735-0891
eISSN:
2383-1448
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر علی اشرف جعفری
مدیرداخلی:
دکتر آناهیتا شریعت
ویراستار فارسی:
اصغر احمدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر سمانه سماوات
صفحه آرا:
حمیده کرمانی
مسئول اشتراک:
دکتر سید محسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44580282
021-44580283
021-44580284
021-44580285
دورنگار:
021-44580282
021-44580283
021-44580284
021-44580285
سایت اختصاصی:
ijrfpbgr.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران - کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، دو فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44580282
021-44580283
021-44580284
021-44580285
پست الکترونیک:
publication@rifr-ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/18
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
سردبیر
دکتر علی اشرف جعفری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Ashraf jafari
Professor of Research, Institute of Forestry and Rangeland Research
Specialist: Plant breeding
اعضای تحریریه
دکتر رضا درویش زاده
استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Reza Darvishzadeh
Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources
University of Urmia
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر عباس قمری زارع
دکتر عباس قمری زارع
دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (کشت بافت)
Abbas Ghamari Zare
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Plant Breeding (Tissiue Culture)
دکتر علی اشرف مهرابی
دانشیار دپارتمان زیست فناوری منابع طبیعی
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: ژنتیک و بهنژادی گیاه
Ali Ashraf Mehrabi
Associate Professor, Biotechnology
Specialist: Plant Genetics and Molecular Breeding
دکتر مصطفی اسدی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Mostafa Asadi
Professor Forestry and Rangeland Research Institute of the country
Specialist: Systematic vegetarian
دکتر محمدعلی ابراهیمی
استاد تمام گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور گروه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Mohammad Ali Ebrahimi
Associate Professor Department of Agricultural Biotechnology
Payame Noor University
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
دکتر مختار جلالی جوارانی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی)، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mokhtar Jalali Javarani
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Breeding (Plant Genetics), Agricultural Biotechnology
دکتر علی اشرف جعفری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Ashraf jafari
Professor of Research, Institute of Forestry and Rangeland Research
Specialist: Plant breeding
دکتر سید رضا طبایی عقدایی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گروه بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: پرورش گیاه، بیوتکنولوژی، ژنتیک، اصلاح نباتات (ژنتیک)
Seyyed Reza Tabaei Aghdaei
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran Department of Biotechnology
Specialist: Plant Breeding, Biotechnology, Genetics, Crop Breeding (Genetics)
دکتر محمدحسن عصاره
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سلول های گیاهی، کشت بافت، بذر و نهال، بیوتکنولوژی
Mohammad Hasan Asareh
Professor of Forests and Rangelands Research Institute Research Institue of Forests and Rangelands
Specialist: Plant cell, Tissue culture, Seed and seedlings, biotechnology
دکتر سید محمود غفاری
استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیتوژنتیک گیاهی، علوم گیاهی، سیتوژنتیک
Mahmoud Ghaffari
Professor Biochemistry and Biophysics Research Center
University of Tehran
Specialist: Plant cytogenetics, Plant Sciences, Cytogenetics
دکتر قاسم کریم زاده
استاد تمام Department of Plant Genetics and Breeding, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares Univ.
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ghasem Karimzadeh
Full Professor, Plant Genetics and Breeding
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Breeding, Cytogenetics
دکتر محمدرضا نقوی
استاد دانشکده علوم زراعی و دامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی
Mohammad Reza Naghavi
Professor Faculty of Agronomy and Animal Sciences
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding - Biotechnology
ویراستار فارسی
اصغر احمدی
کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Ahmadi
Expert National Institute of Forests and Rangelands Research
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر سمانه سماوات

Samaneh Samavat

صفحه آرا
حمیده کرمانی

رشته تخصصی: کارشناس ادبیات
Hamedeh Kermani

Specialist: Expert in Literature
مدیرداخلی
دکتر آناهیتا شریعت

رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Anahita Shariat

Specialist: Plant Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۱