درباره نشریه
ISSN:
1735-0875
eISSN:
2383-1138
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر حسن روحی پور
مدیر اجرایی:
دکتر احسان زندی اصفهان
صفحه آرا:
حمیده کرمانی
کارشناس:
لیلا کاشی زنوزی
کارشناس:
دکتر سعیده ناطقی
مسئول اشتراک:
دکتر سیدمحسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44580282-5 ، داخلی: 485
دورنگار:
021-44580282-5 ، داخلی: 485
سایت اختصاصی:
ijrdr.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 آزادراه تهران، کرج، خروجی پیکانشهر، آزادشهر، انتهای خیابان سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات مرتع
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44580282-5 ، داخلی: 485
دورنگار:
021-44580282-5 ، داخلی: 485
پست الکترونیک:
publication@rifr-ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/18
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
Prof., Head of Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Plant Ecology
سردبیر
دکتر حسن روحی پور
استاد موسسه تحقیقات جنگلها
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Hasan Rouhipour
Professor, Forests Researches Institute,
Specialist: Erosion & Conservation
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor, Faculty of Natural Resources and Desertology, University of Yazd
Specialist: Watershed Management
دکتر فرزاد شریف زاده
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Farzad Sharifzadeh
Associate Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Seed science, Plant Physiology
دکتر حسین ارزانی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
دکتر حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر بهرام پیمانی فرد
استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری
Bahram Peimanifard
Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of the country,
Specialist: Range Management
دکتر محمد جعفری
رییس مرکز مطالعات بین الملل بیابان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری
Mohammad Jafari
Head of the Center for International Desert Studies, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Rangeland
دکتر حسین توکلی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی
Hosein Tavakoli
Associate Professor of Agricultural Research Center,
دکتر حسن روحی پور
استاد موسسه تحقیقات جنگلها
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Hasan Rouhipour
Professor, Forests Researches Institute,
Specialist: Erosion & Conservation
دکتر غلامرضا زهتابیان
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبارزه با بیابان زایی
GHolam Reza Zehtabian
Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Combat Desertification
دکتر علی اکبر مهرابی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Aliakbar Mehrabi
Professor, College of Agriculture and Natural Resources / Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Development economics
دکتر سیدمحسن حسام زاده حجازی
دانشیار گروه زیست فناوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک- بیوتکنولوژی
Seyed Mohsen Hesamzadeh Hejazi
Associate Professor, Department of Biotechnology,Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Plant Breeding (Biotechnology
دکتر محمد خسروشاهی
دانشیارموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم هیدرولوژی
Mohammad Khosroshahi
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran,
Specialist: Silviculture
دکتر مرتضی اکبرزاده
استادیارموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
رشته تخصصی: رشته تخصصی: مهندسی منابع طبیعی - علوم مرتعداری
Morteza Akbarzadeh
Assistant Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran,
Specialist: Range management
دکتر ناصر باغستانی میبدی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: منابع طبیعی-مرتعداری
Naser Baghestani Meybodi
Associate Professor of Agricultural and Natural Resources Research Center,
Specialist: Natural-rangeland resources
دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor,
Specialist: Remote Sensing and Ecology
ویراستارفارسی
اصغر احمدی
کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Ahmadi
Expert National Institute of Forests and Rangelands Research,
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر احسان زندی اصفهان
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری، منابع طبیعی-علوم مرتع
Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Range Management, Natural Resources-Rangeland Science
مدیر اجرایی
دکتر احسان زندی اصفهان
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری، منابع طبیعی-علوم مرتع
Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Range Management, Natural Resources-Rangeland Science
کارشناس
لیلا کاشی زنوزی
لیلا کاشی زنوزی
کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: آبخیزداری
Leila Kashi Zenouzi
MA in Forest and Rangelands Research Institute of Iran,
Specialist: Seed Physiology
دکتر سعیده ناطقی
استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بخش تحقیقات مرتع
رشته تخصصی: مهندسی منابع طبیعی- ببابان زدایی
Saeedeh Nateghi
Assistant Professor of Forests and Rangelands Research Institute, Rangeland Research Section,
Specialist: Natural Resources Engineering - Desertification
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۹