درباره نشریه
ISSN:
1735-0875
eISSN:
2383-1138
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر عادل جلیلی
جانشین سردبیر:
دکتر حسن روحی پور
مدیر اجرایی:
دکتر احسان زندی اصفهان
ویراستار فارسی:
اصغر احمدی
ویراستار انگلیسی:
زهره امامی بیستگانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر احسان زندی اصفهان
صفحه آرا:
حمیده کرمانی
کارشناس:
لیلا کاشی زنوزی
کارشناس:
دکتر سعیده ناطقی
مسئول اشتراک:
دکتر سید محسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44580282 ، داخلی: 485
021-44580283 ، داخلی: 485
021-44580285 ، داخلی: 485
سایت اختصاصی:
ijrdr.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 آزادراه تهران، کرج، خروجی پیکانشهر، آزادشهر، انتهای خیابان سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات مرتع
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44580282-5 ، داخلی: 485
دورنگار:
021-44580282-5 ، داخلی: 485
پست الکترونیک:
publication@rifr-ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/04
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
سردبیر
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
جانشین سردبیر
دکتر حسن روحی پور
استاد موسسه تحقیقات جنگلها
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Hasan Rouhipour
Professor Forests Researches Institute
Specialist: Erosion & Conservation
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
دکتر فرزاد شریف زاده
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Farzad Sharifzadeh
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seed science, Plant Physiology
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
دکتر محمد گلابی
استاد
رشته تخصصی: علوم خاک
Mohammad Golabi
Professor
Specialist: Soil Science
دکتر حسین قدیری
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناسی
Hosein Ghadiri
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology
دکتر امیر فتوت
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک، علوم خاک
Amir Fotovat
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil Science
دکتر عادل سپهری
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان ، سنجش از دور
Adel Sepehry
Professor
Gorgan University
Specialist: Plant Ecology, Remote Sensing
دکتر حسین اسدی
دانشیار علوم خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی
Hossin Asadi
Associate Professor, Soil Science
University of Tehran
Specialist: Soil science
دکتر حبیب الله نادیان قمشه
استاد
رشته تخصصی: خاکشناسی
Habibollah Nadian Ghomshe
Professor
Specialist: Geology
مجید محمودآبادی

دکتر مرتضی خداقلی
استاد تمام موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: اکولوژی مرتع-اقلیم شناسی
Morteza Khodagholi
Full Professor, Rangeland Research Division, Rangelands and Forests of Institute Research
Specialist: Range Ecology-Climatology
دکتر احمد فتاحی اردکانی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه اردکان
Ahmad Fatahi Ardakani
Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Natural Resources and Environment
جواد معتمدی

Javad Motamedi

دکتر حسین ارزانی
استاد رشته مرتعداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor, Range Science, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر محمد جعفری
رییس مرکز مطالعات بین الملل بیابان دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری
Mohammad Jafari
Head of the Center for International Desert Studies Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Rangeland
دکتر غلامرضا زهتابیان
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبارزه با بیابان زایی
Gholam Reza Zehtabian
Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Combat Desertification
دکتر علی اکبر مهرابی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Aliakbar Mehrabi
Professor College of Agriculture and Natural Resources / Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Development economics
دکتر محمد خسروشاهی
استاد تمام بخش تحقیقات بیابان
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم هیدرولوژی
Mohammad Khosroshahi
Full Professor, Full Professor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: desert and desertification-water resources-climatology
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor
Specialist: Remote Sensing and Ecology
ویراستار فارسی
اصغر احمدی
کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Ahmadi
Expert National Institute of Forests and Rangelands Research
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
زهره امامی بیستگانی

دکتر احسان زندی اصفهان
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری، منابع طبیعی-علوم مرتع
Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Range Management, Natural Resources-Rangeland Science
مدیر اجرایی
دکتر احسان زندی اصفهان
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری، منابع طبیعی-علوم مرتع
Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Range Management, Natural Resources-Rangeland Science
کارشناس
لیلا کاشی زنوزی
کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: آبخیزداری
Leila Kashi Zenouzi
MA in Forest and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Seed Physiology
دکتر سعیده ناطقی
استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بخش تحقیقات مرتع
رشته تخصصی: مهندسی منابع طبیعی- ببابان زدایی
Saeedeh Nateghi
Assistant Professor of Forests and Rangelands Research Institute Rangeland Research Section
Specialist: Natural Resources Engineering - Desertification
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰۳