درباره نشریه
ISSN:
1735-4293
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1381
وضعیت انتشار:
این نشریه تا شماره 16 با نام ترار منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
مهندس اردوان نجفی
مدیر مسئول:
مهندس اردوان نجفی
سردبیر:
دکتر احمد قربانی
مدیرداخلی:
آزاده خدابخش
تلفن:
021-77534819
دورنگار:
021-77534819
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان بهار شیراز، خیابان خداپرست، بن بست حاتمی زاده، پلاک 9، واحد یک
اشتراک:
پست الکترونیک:
sciencefoodagri@ymail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۸۰