درباره نشریه
ISSN:
1026-1354
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1371
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات شیلات ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمود بهمنی
سردبیر:
دکتر تورج ولی نسب
مدیرداخلی:
مهندس رکسانا فلاحی
کارشناس:
مهندس رکسانا فلاحی
تلفن:
021-88381067
دورنگار:
021-44787957
سایت اختصاصی:
www.isfj.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، خیابان بیست متری سرو آزاد، خیابان هشتم غربی (بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران) ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
صندوق پستی:
6116-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
دکتر محمود بهمنی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اندوکراینولوژی مقایسه ای آبزیان
Mahmoud Bahmani
Professor Biotechnology and Medicinal Plants Research Center
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Animal and vegetative comparison
سردبیر
دکتر تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Fisheries
اعضای تحریریه
دکتر افشین عادلی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Afshin Adeli
Associate Professor
Gorgan University
دکتر بهرام فلاحتکار
استاد گروه شیلات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تکثیر و پرورش
Bahram Falahatkar
Professor Fisheries Department
University of Guilan
Specialist: Physiology and Reproduction
دکتر سید ولی حسینی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی
Seyyed Vali Hosseini
Associate Professor Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seafood Processing Technology
دکتر علی اصغر خانی پور
دانشیار وزارت جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: تکنولوژی صید
Ali Asghar Khanipour
Associate Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Hunting technology
دکتر سید محمدجلیل ذریه زهرا
دانشیار مدیریت اطلاعات و ارتباطات علمی موسسه
Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI)
رشته تخصصی: ویروس شناسی، بهداشت و بیماری های آبزیان، میکروبیولوژی آبزیان، ایمنولوژی آبزیان
Seyed Mohammad Jalil Zorriehzahra
Associate Professor, Scientific Information and Communication Department
Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI)
Specialist: Virology, Aquatic Immunology, Aquatic Microbiology, Aquatic animal Health and Diseases
دکتر همایون حسین زاده صحافی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Homayoun Hosseinzadeh Sahafi
Professor
Specialist: animal physiology
دکتر غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
دکتر تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Fisheries
مدیرداخلی
مهندس رکسانا فلاحی
مهندس رکسانا فلاحی

Roxana fallahi

کارشناس
مهندس رکسانا فلاحی
مهندس رکسانا فلاحی

Roxana fallahi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۷۱