درباره نشریه
ISSN:
1735-1545
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر مسئول:
دکتر علی آهون منش
سردبیر:
دکتر محمد خانجانی
مدیر اجرایی:
مهندس هادی دادجو
تلفن:
021-88987148
دورنگار:
021-88987148
سایت اختصاصی:
www.iaeo.org
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان برادران عبدالله زاده، خیابان شهید شهرستمی، پلاک 2، ، کدپستی: 1415633861
صندوق پستی:
561-14145
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶۳