درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان (اداره کل)
مدیر مسئول:
محمدرضا علیزاده احمدآبادی
سردبیر:
دکتر عباسعلی رستمی نسب
مدیر اجرایی:
سمیه محمدصادقی
ویراستار فارسی:
دکتر علی جهانشاهی افشار
ویراستار انگلیسی:
آزیتا قاضی زاده
نشانی:
کرمان، خیابان شهید مطهری، بعد از کوچه شهید مطهری 60، دفتر موسسه فرهنگی پژوهشنی هدایت و بصیرت
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/22
مدیر مسئول
محمدرضا علیزاده احمدآبادی
محمدرضا علیزاده احمدآبادی

سردبیر
دکتر عباسعلی رستمی نسب
استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Abbas Ali Rostaminasab
Full Professor, Philosophy of education
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: philosophy of education
اعضای تحریریه
دکتر شمس الدین نجمی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ
Shamsadin najmi
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: history
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر سید حمیدرضا علوی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyedhamidreza Alavi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Philosophy of Education
دکتر محمدصادق بصیری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود مدبری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Modaberi
Professor, Department of Persian Literature
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباس رحمتی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Abbas Rahmati
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر عباسعلی رستمی نسب
استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Abbas Ali Rostaminasab
Full Professor, Philosophy of education
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: philosophy of education
دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سعیده گروسی

دکتر حسین غضنفرپور
دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hosein Ghazanfarpour
Associate Professor, geography and urban planning ,shahid bahonar university of kerman,kerman,iran
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: geography and urban planning, land use, tourism planning
دکتر سید محمد طیبی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ
sayyed mohammad Tayyebi
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: history
دکتر معصومه باقری حسن کیاده

دکتر لیلا یزدان پناه
دکتر لیلا یزدان پناه

ویراستار فارسی
دکتر علی جهانشاهی افشار
استادیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Jahan Shahi Afshar
Assistant Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
آزیتا قاضی زاده
آزیتا قاضی زاده

مدیر اجرایی
سمیه محمدصادقی
سمیه محمدصادقی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۸