درباره نشریه
ISSN:
2538-2640
eISSN:
2538-2659
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
سردبیر:
دکتر ارسلان گلفام
ویراستار فارسی:
احمد شکیل
دورنگار:
021-82884617
سایت اختصاصی:
eijh.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، اتاق مجلات
تلفن همراه:
09395969466
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1399/11/20
مدیر مسئول
دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Seyed Mehdi Mousavi Koohpar
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Archaeology
سردبیر
دکتر ارسلان گلفام
دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبانشناسی
Arsalan Golfam
Associate Professor, DEPATMENT OF LINGUISTICS
Tarbiat Modares University
Specialist: Linguistics
اعضای تحریریه
دکتر علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Ali Mohammad Valavi
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History, history of Islam
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر صادق آیینه وند
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Bozorg Bigdeli
Associate Professor Persian literature group
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید محمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor Faculty of Farsi and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر محمد احسانی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Ehsani
Professor
Specialist: Sport Management
دکتر حسین اعتمادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
دکتر مسعود غفاری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Ghaffari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Political Science
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
علی اکبر حسینی

دانشگاه تربیت مدرس
Ali Akbar Hossini

Tarbiat Modares University
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر غلامرضا کیانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان انگلیسی، زبان و زبان شناسی
Gholam Reza Kiany
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: English language, Language & Linguistics
دکتر عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان شناسی عمومی- واژگان کلیدی
Aliyeh Kord Zaferanloo Kambouzia
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: General Linguistics-Phonology
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud Mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر منوچهر محسنی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Manouchehr Mohseni
Sociology
Specialist: Sociology
دکتر رضا نجارزاده
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد
Reza Najjar Zadeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Economics
دکتر عبدالله ناصری طاهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ
Abdollah Nasseri taheri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر سید کاظم صدر
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت، اقتصاد کشاورزی
Seyed kazem Sadr
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management, Agricultural Economics
دکتر محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
دکتر علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Ali Mohammad Valavi
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History, history of Islam
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
ویراستار فارسی
احمد شکیل
احمد شکیل

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۳