درباره نشریه
ISSN:
2538-2640
eISSN:
2538-2659
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر
سردبیر:
دکتر مسعود غفاری
تلفن:
021-82884617
دورنگار:
021-82884617
سایت اختصاصی:
eijh.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، اتاق مجلات
تلفن همراه:
09109834359
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/26
مدیر مسئول
دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Seyed Mehdi Mousavi koohpar
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Archaeology
سردبیر
دکتر مسعود غفاری
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Ghaffari
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Political Science
هیات تحریریه
دکتر علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Ali Mohammad Valavi
Professor, History Group, University of Alzahra
Specialist: History, history of Islam
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر صادق آیینه وند
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Bozorg Bigdeli
Associate Professor, Persian literature group, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدمحمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor, Faculty of Farsi and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر محمد احسانی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Ehsani
Professor,
Specialist: Sport Management
دکتر حسین اعتمادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
دکتر مسعود غفاری
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Ghaffari
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Political Science
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا سیاسی و ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی
Mohammad Reza Hafezniya
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Political Geography and Geopolitics, political geography
حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
علی اکبر حسینی
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Akbar Hossini
Tarbiat Modares University
دکتر سیدحمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor, Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر غلامرضا کیانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان انگلیسی، زبان و زبان شناسی
Gholam Reza Kiany
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: English language, Language & Linguistics
دکتر عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان شناسی عمومی- واژگان کلیدی
Aliyeh Kord Zaferanloo Kambouzia
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: General Linguistics-Phonology
دکتر عباس منوچهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: political science
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud mehrmohammadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر منوچهر محسنی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Manouchehr Mohseni
Sociology,
Specialist: Sociology
دکتر رضا نجارزاده
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد
Reza Najjar Zadeh
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Economics
دکتر عبدالله ناصری طاهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ
Abdollah Nasseri taheri
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: History
دکتر خلیل پروینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر سیدکاظم صدر
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت، اقتصاد کشاورزی
Seyed kazem Sadr
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Management, Agricultural Economics
دکتر محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
دکتر علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Ali Mohammad Valavi
Professor, History Group, University of Alzahra
Specialist: History, history of Islam
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
حجت الاسلام دکتر رضا اکبریان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
ویراستارفارسی
احمد شکیل
احمد شکیل
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۶