درباره نشریه
ISSN:
1735-0573
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پژوهشکده تاریخ علم)
مدیر مسئول:
دکتر مسعود صادقی
سردبیر:
دکتر حسین معصومی همدانی
کارشناس:
فاطمه کیقبادی
تلفن:
021-88993016-7
دورنگار:
021-88993016-7
سایت اختصاصی:
jihs.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بالاتر از طالقانی، کوچه بهنام، پلاک 23، ، کدپستی: 1417734491
صندوق پستی:
1836-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/02/02
مدیر مسئول
مسعود صادقی
دانشکده الهیات دانشگاه تهران
Masoud Sadeghi
Theology faculty, University of Tehran
سردبیر
حسین معصومی همدانی
استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Hossein Masoumi Hamedani
Assistant Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
هیات تحریریه
موسی اکرمی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
Musa Akrami
Associate Professor, Science and Research Unit of Tehran,
محمد باقری
داشیار پژوهشکده تاریخ علم
Mohammad Bagheri
Distinguished Research Institute of Science History,
استاد
رشته تخصصی: تاریخ علم
Ahmed Djebbar
Professor,
Specialist: History of Science
استاد
Jan P. Hogendijk
Professor,
مهرناز کاتوزیان
استاد
Mehr Naz Katouzian
Professor,
حسین معصومی همدانی
استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Hossein Masoumi Hamedani
Assistant Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
محمدجواد ناطق
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohamad Javad Nateq
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
غلامحسین رحیمی شعرباف
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholam Hossein Rahimi Sherbaf
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
مسعود صباغیان
دانشیار دانشگاه تهران
Masoud Sabbaghan
Associate Professor, University of Tehran
کارشناس
فاطمه کیقبادی
Fatemeh Key Ghobadi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵