درباره نشریه
ISSN:
1735-0573
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پژوهشکده تاریخ علم)
مدیر مسئول:
دکتر مسعود صادقی
سردبیر:
دکتر حسین معصومی همدانی
کارشناس:
فاطمه کیقبادی
تلفن:
021-88993016-7
دورنگار:
021-88993016-7
سایت اختصاصی:
jihs.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بالاتر از طالقانی، کوچه بهنام، پلاک 23، ، کدپستی: 1417734491
صندوق پستی:
1836-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/31
مدیر مسئول
دکتر مسعود صادقی
دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
Masoud Sadeghi
Theology faculty
University of Tehran
سردبیر
دکتر حسین معصومی همدانی
استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Hossein Masoumi Hamedani
Assistant Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
اعضای تحریریه
دکتر موسی اکرمی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Musa Akrami
Associate Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمد باقری
دانشیار
دانشگاه زنجان
Mohammad Bagheri
Associate Professor
University of Zanjan
دکتر احمد جبار
دکتر احمد جبار
استاد دانشگاه علوم تکنولوژی لیل،پاریس
رشته تخصصی: تاریخ علم
Ahmed Djebbar
Professor university of Lille-1,France
Specialist: History of Science
Jan P. Hogendijk
Professor
دکتر مهرناز کاتوزیان
استاد
Mehr Naz Katouzian
Professor
دکتر حسین معصومی همدانی
استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Hossein Masoumi Hamedani
Assistant Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
دکتر محمدجواد ناطق
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Javad Nategh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholam Hossein Rahimi Sherbaf
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر مسعود صباغیان
دانشیار
دانشگاه تهران
Masoud Sabbaghan
Associate Professor
University of Tehran
کارشناس
فاطمه کیقبادی

Fatemeh Key Ghobadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۵