درباره نشریه
ISSN:
1735-1634
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمودرضا عطایی
سردبیر:
دکتر محمودرضا عطایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدحسین کشاورز
تلفن:
021-88828416
نشانی:
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، شماره 43، دانشگاه خوارزمی، ساختمان جنوبی، طبقه سوم، دفتر مؤسسه زبان های خارجی، ، کدپستی: 1571914911
سایت اختصاصی:
ijal.khu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/02
مدیر مسئول
دکتر محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
سردبیر
دکتر محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
اعضای تحریریه
دکتر مجدالدین کیوانی
مترجم، مولف و استاد دانشگاه
Majdoddin Keyvani

دکتر سید علی میرعمادی
دکتر سید علی میرعمادی

دانشگاه علامه طباطبائی
Seyyed Ali Mir Emadi

Allameh Tabataba'i University
دکتر رضا نیلی پور

دانشگاه پیام نور
Reza Nillipour

Payame Noor University
دکتر سید محمد ضیاءحسینی
دکتر سید محمد ضیاءحسینی

دانشگاه علامه طباطبائی
Seyyed Mohammad Zia Hosseiny

Allameh Tabataba'i University
دکتر پرویز بیرجندی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Parviz Birjandi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Applied linguistics
دکتر حسین فرهادی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: زبان شناسی
Hosein Farhadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Applied Linguistics
دکتر کاظم لطفی پورساعدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Kazem Lotfi Pour Saedi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Applied Linguistics
دکتر حمیده معرفت
استاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران
Hamideh Marefat
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tehran
دکتر محمدحسن تحریریان
استاد تمام زبانهای خارجی
دانشگاه شیخ بهایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hassan Tahririan
Full Professor, English
Sheikh Bahaei University
Specialist: TEFL, Applied Linguistics
دکتر حسین وثوقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Hossein Vossoughi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Social Linguistics
دکتر لطف الله یارمحمدی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان شناسی
Lotfollah Yar Mohammadi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Linguistics
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدحسین کشاورز
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hossein Keshavarz
Professor
Kharazmi University
Specialist: Applied linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۷