درباره نشریه
ISSN:
2476-6925
eISSN:
2476-6941
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر ناصرقلی سارلی
سردبیر:
دکتر حبیب الله عباسی
مدیرداخلی:
زهرا صابری تبریزی
تلفن:
026-34510611
سایت اختصاصی:
jpll.khu.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان شهید بهشتی، حصارک، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/24
مدیر مسئول
دکتر ناصرقلی سارلی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Naser Gholi Sarli
Associate Professor, Persian Language and Literature
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر حسین آقاحسینی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی اکبر باقری خلیلی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
ALI AKBAR BAGHERIKHALILI

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد پارسانسب

دکتر احمدغنی خسروی
دکتر احمدغنی خسروی

دکتر منظر سلطانی

سید عین الحسن عابدی
استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyed Eyn-al-hasan Abedi
Professor javaher laal nehro - India
Specialist: Persian Literature and language
دکتر حامد نوروزی
دکتر حامد نوروزی

دکتر نعمت ییلدیریم
دکتر نعمت ییلدیریم

دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
محمود فتوحی رودمعجنی
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fotoohirudmajani
Full Professor, Persian Language and literature
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian language and literature
دکتر سید مرتضی میرهاشمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mortaza Mir Hashemi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر بهادر باقری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bahador Bagheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عفت نقابی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Effat Neghabi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
زهرا صابری تبریزی
دکتری تخصصی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Saberi Tabrizi

Kharazmi University
Specialist: Persian Languge and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۱