درباره نشریه
ISSN:
2476-6925
eISSN:
2476-6941
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر غلامعلی فلاح قهرودی
سردبیر:
دکتر غلامعلی فلاح قهرودی
مدیر اجرایی:
زهرا صابری تبریزی
تلفن:
021-86072701
سایت اختصاصی:
jpll.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/19
مدیر مسئول
دکتر غلامعلی فلاح قهرودی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
Qolam Ali Fallah Ghahroudi
Associate Professor
Kharazmi University
سردبیر
دکتر غلامعلی فلاح قهرودی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
Qolam Ali Fallah Ghahroudi
Associate Professor
Kharazmi University
اعضای تحریریه
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر علی محمد حق شناس
استاد
دانشگاه تهران
Hagh Shenas Ali Mohammad
Professor
University of Tehran
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید علی محمد سجادی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Ali Mohammad Sajjadi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی شیخ الاسلامی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Shekhol Eslami
Professor Persian literature group
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود عابدی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mahmoud Abedi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literatur
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت و سبک شناسی، شعر سبک هندی
Mahmood Fotoohi Rood Majani
Professor Department of Persian Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric and stylistics, Indian style poetry
دکتر غلامعلی فلاح قهرودی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
Qolam Ali Fallah Ghahroudi
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر عباس ماهیار
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Mah Yar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مرتضی میرهاشمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mortaza Mir Hashemi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر بهادر باقری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bahador Bagheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عفت نقابی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Effat Neghabi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
زهرا صابری تبریزی
دکتری تخصصی
دانشگاه خوارزمی
Zahra Saberi Tabrizi

Kharazmi University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۱