درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس سید محمود کثیریها
مدیر مسئول:
مهندس سید محمود کثیریها
سردبیر:
علیرضا میربلوک
مدیرداخلی:
فاطمه سادات کثیریها
ویراستار فارسی:
معصومه سادات کثیریها
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مهندس حسین صالحی
مسئول اشتراک:
دکتر عبدالله افشار
نشانی:
تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، کوچه 25، پلاک یکم ، طبقه سوم
صندوق پستی:
3596-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1390/06/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۷