درباره نشریه
ISSN:
1735-0638
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
همایون ذرقانی
مدیر مسئول:
همایون ذرقانی
سردبیر:
همایون ذرقانی
مسئول اشتراک:
محمدمهدی غفوری
تلفن:
021-88205011
021-88205012
021-88205013
دورنگار:
021-88205011
021-88205012
021-88205013
سایت اختصاصی:
www.safar.me
نشانی:
تهران، خیابان آفریقا، ابتدای دستگری غربی (ظفر) ، پلاک 269، طبقه دوم، واحد 7
روابط عمومی:
تلفن:
021-88205011
021-88205012
021-88205013
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22668655
اشتراک:
تلفن:
021-88205011
021-88205012
021-88205013
دورنگار:
021-88205011
021-88205012
021-88205013
پست الکترونیک:
tarabar5@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳۵