درباره نشریه
ISSN:
2322-3294
eISSN:
2476-597X
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1351
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده مدیریت و حسابداری)
مدیر مسئول:
دکتر لعیا الفت
سردبیر:
دکتر محمود ضیایی
مدیرداخلی:
دکتر فاطمه یاوری گهر
تلفن:
021-48392839
سایت اختصاصی:
tms.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
6479-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/02
مدیر مسئول
دکتر لعیا الفت
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
سردبیر
دکتر محمود ضیایی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mahmoud Ziaei
Associate Professor Faculty of Management and Accounting
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Tourism Planning
اعضای تحریریه
دکتر سید مهدی الوانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
حمید ضرغام بروجنی
سردبیر دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری
رشته تخصصی: مدیریت، پژوهش عملیاتی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی
Hamid Zargham

Specialist: Tourism Development Planning
دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین
دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Abolfazl Tajzadeh Namin
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر علی زنگی آبادی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Ali Zangiabadi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
دکتر محمدتقی شیخی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Mohammad Taqhi Sheikhi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر سیمین تولایی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Simin Tavalaee
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر جعفر جعفری
استاد دانشگاه مینه سوتا
رشته تخصصی: گردشگری
Jafar Jafari
Professor Minesota University
Specialist: Tourism
دکتر محمود کتابی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mahmoud Ketabi
Professor
University of Isfahan
دکتر مهدی کروبی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات، مدیریت
Mehdi Karoubi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: communication, Management
دکتر محمدرضا فرزین
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد- مدیریت گردشگری
Mohamadreza Farzin
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics - Tourism Management
دکتر حمید شایان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
مدیرداخلی
دکتر فاطمه یاوری گهر
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت جهانگردی
Fatemeh Yavarigohar
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Tourism Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۸