درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
مهندس حمیدرضا شوشتریان
مدیر مسئول:
مهندس حمیدرضا شوشتریان
سردبیر:
شورای نویسندگان
تلفن:
021-22220961
051-38420111
دورنگار:
021-22269032
051-38464091
سایت اختصاصی:
www.caspiantoday.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی، پلاک 74، طبقۀ دوم، واحد 3
تهران، مشهد، خیابان سلمان فارسی، مقابل سلمان فارسی 7، مجتمع آبشار، طبقۀ سوم، واحد 6، تلفن: 05138428268
سامانه پیام کوتاه:
3000697705
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۶