درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
زهرا نعیمی
مدیر مسئول:
زهرا نعیمی
سردبیر:
زری نعیمی
مدیرداخلی:
تیما ترنج
مسئول اشتراک:
بهجت شجاعی
تلفن:
021-77627314
021-36151388
نشانی:
تهران، میدان سپاه، بن بست ثات، شماره 2
تلفن همراه:
09379311657
09307578795
صندوق پستی:
517-15655
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۲