درباره نشریه
ISSN:
1735-7128
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده علوم پایه کاربردی)
مدیر مسئول:
کمال خدایی
سردبیر:
دکتر محمدحسین آدابی
مدیر اجرایی:
انسیه اسماعیلی
مدیرداخلی:
کمال خدایی
ویراستار فارسی:
پرستو عطرسایی
تلفن:
021-22431933
021-29903037
سایت اختصاصی:
geology.saminatech.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
صندوق پستی:
196151171
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/25
مدیر مسئول
کمال خدایی
کمال خدایی
استادیار پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
سردبیر
دکتر محمدحسین آدابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Mohammad Hosein Adabi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین آدابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Mohammad Hosein Adabi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
حمیدرضا ناصری

رشته تخصصی: اکولوژی بیابان
Hamidreza Naseri

Specialist: Desert Ecology
دکتر محمدرضا رضایی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Rezaei
Associate Professor, geography and urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography and urban Planinng
دکتر عزت الله رئیسی اردکانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Ezatollah Raeesi Ardakani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Hydrogeology
دکتر عبدالله سعیدی
استادیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
Abdollah Saeedi
Assistant Professor
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyed Kazem Alavipanah
Full Professor, Department of RS and GIS
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر فریدون غضبان
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Freydoon Ghazban
Professor environment College
University of Tehran
دکتر سید محمود فاطمی عقدا
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Seyed Mahmoud Fatemi Aghda
Professor Faculty of Earth Sciences
Kharazmi University
Specialist: Geological engineering
دکتر منوچهر قرشی
دانشیار، پژوهشکده علوم زمین و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تکتونیک
Manouchehr Ghorashi
Associate Professor, Institute of Earth Sciences and Azad University North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Tectonic
دکتر محمد قویدل سیوکی
استادیار دانشکده فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Mohammad Ghavidel
Assistant Professor Technical College
University of Tehran
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
دکتر فرید مر
استاد زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
Farid Moore
Professor, Department of Earth Sciences
University of Shirazu
دکتر سید رضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
دکتر سعید میرزایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی معدن، ژئوفیزیک
Saeed Mirzaee
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Mining Engineering, Geophysics
دکتر منصور وثوقی عابدینی
دکتر منصور وثوقی عابدینی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mansoor Vosooghi Abedini
Associate Professor
Shahid Beheshti University
ویراستار فارسی
پرستو عطرسایی
پرستو عطرسایی

مدیر اجرایی
انسیه اسماعیلی
انسیه اسماعیلی

مدیرداخلی
کمال خدایی
کمال خدایی
استادیار پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۹