درباره نشریه
ISSN:
1735-1960
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا چوبینه
سردبیر:
دکتر مجید معتمدزاده
مدیر اجرایی:
دکتر رشید حیدری مقدم
تلفن:
081-38380160
081-38380572
081-38380583 ، داخلی: 357
دورنگار:
081-38380160
081-38380572
081-38380583 ، داخلی: 357
سایت اختصاصی:
journal.iehfs.ir
نشانی:
همدان، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/21
مدیر مسئول
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor, School of Health and Nutrition, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
سردبیر
دکتر مجید معتمدزاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارگونومی
Majid Motamed Zadeh
Professor, Faculty of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
هیات تحریریه
محمد بابامیری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Mohammad Babamiri
Assistant Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر محمد پرنیان پور
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیومکانیک
Mohammad Parnian Pour
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Biomechanics
دکتر آرام تیرگر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Aram Tirgar
Associate Professor, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر مهدی جهانگیری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Mehdi Jahangiri
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor, School of Health and Nutrition, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر سیدعلی حسینی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر ایمان دیانت
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Occupational Health/Ergonomics
Iman Dianat
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي / ارگونومي
دکتر سیدابوالفضل ذاکریان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
seyedabolfazl Zakerian
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر رستم گل محمدی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‎ای، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه‎ای
R. Golmohammadi
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
دکتر محمدعلی لحمی
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: ارگونومی
Mohammadali Lahmi
Assistant Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر ایرج محمدفام
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، مدیریت محیط زیستی
Iraj Mohammadfam
Professor, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Environmental Management
دکتر مجید معتمدزاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارگونومی
Majid Motamed Zadeh
Professor, Faculty of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر جبرائیل نسل سراجی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Jebraeel Nasl Seraji
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
مدیر اجرایی
دکتر رشید حیدری مقدم
دکتر رشید حیدری مقدم
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۸