درباره نشریه
ISSN:
1735-1960
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا چوبینه
سردبیر:
دکتر رشید حیدری مقدم
مدیر اجرایی:
محمد بابامیری
تلفن:
081-38380160
081-38380572
081-38380583 ، داخلی: 357
دورنگار:
081-38380160
081-38380572
081-38380583 ، داخلی: 357
سایت اختصاصی:
journal.iehfs.ir
نشانی:
همدان، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/26
مدیر مسئول
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
سردبیر
دکتر رشید حیدری مقدم

اعضای تحریریه
دکتر محمد عبدلی ارمکی

دکتر احسان ترکش اصفهانی

دکتر سیده طلیعه آل نبی
دکتر سیده طلیعه آل نبی

دکتر محمد پرنیان پور
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیومکانیک
Mohammad Parnian Pour
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Biomechanics
دکتر آرام تیرگر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Aram Tirgar
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر مهدی جهانگیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Mehdi Jahangiri
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر ایمان دیانت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Occupational Health/Ergonomics
Iman Dianat
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي / ارگونومي
سید ابوالفضل ذاکریان

Seyed Abolfazl Zakerian

دکتر رستم گلمحمدی
استاد تمام ، قطب علمی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Rostam Golmohammadi
Full Professor, Center of Excellence for Occupational Health, Occupational Health and Safety Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
دکتر محمدعلی لحمی
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: ارگونومی
Mohammadali Lahmi
Assistant Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر ایرج محمدفام

Iraj Mohammadfam

دکتر مجید معتمدزاده
استاد گروه ارگونومی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارگونومی
Majid Motamed Zadeh
Professor, Ergonomics
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر جبرائیل نسل سراجی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Jebraeel Nasl Seraji
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
مدیر اجرایی
محمد بابامیری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Mohammad Babamiri
Assistant Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۸