درباره نشریه
ISSN:
0816-1735
دوره انتشار:
دوماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
خداداد موقر
مدیر مسئول:
خداداد موقر
سردبیر:
خداداد موقر
تلفن:
021-88824072
دورنگار:
021-88824072
نشانی:
تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان سنائی، کوی 21، پلاک 6
صندوق پستی:
1449-14335
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۰