درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
دکتر فریبرز بیات
مدیرداخلی:
مریم شهرآبادی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899501
صندوق پستی:
6585-15875
تلفن:
021-88831161
021-88831169
دورنگار:
021-88301478
اشتراک:
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۳