درباره نشریه
ISSN:
1735-4545
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر علی مصباح
سردبیر:
دکتر محمد فنایی اشکوری
جانشین سردبیر:
دکتر محمود فتحعلی
مدیر اجرایی:
دکتر روح الله فریس آبادی
ویراستار فارسی:
دکتر سید مرتضی طباطبایی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
marefatfalsafi.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
تلفن:
025-32113468
اشتراک: 025-32113474
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/05
مدیر مسئول
دکتر علی مصباح
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه دین
Ali Mesbah
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
سردبیر
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy and mysticism
جانشین سردبیر
دکتر محمود فتحعلی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mahmood Fathali
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
حجت الاسلام محمد حسین زاده یزدی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Mohammad Hoseinzadeh Yazdi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Islamic philosophy
دکتر محمد سعیدی مهر
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Saidimehr
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر حسین غفاری
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Hosein Ghafari
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy and mysticism
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: Philosophy
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد پژوهشکده امام خمینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Muhammad Legenhausen
Professor Imam Khomeini Research Center
University of Tehran
Specialist: Philosophy
ویراستار فارسی
دکتر سید مرتضی طباطبایی
استادیار فلسفه اخلاق
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه اخلاق
Seyyed Morteza Tabatabaee
Assistant Professor, Ethics
University of Religions and Denominations
Specialist: philosophy, ethics
مدیر اجرایی
دکتر روح الله فریس آبادی

Rouhollah Farisabadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۳