درباره نشریه
ISSN:
2008-3084
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
محمدعلی خوشنویس
سردبیر:
دکتر جمیله مختاری نوری
مدیر اجرایی:
مهناز پیرهادی
روابط عمومی:
مهناز پیرهادی
سایت اختصاصی:
www.jccnursing.com
نشانی:
تهران، اقدسیه، میدان اراج، مجتمع ولایت، دانشکده پرستاری بقیه الله (عج) ، دفتر نشریات دانشکده
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/05
مدیر مسئول
محمدعلی خوشنویس
محمدعلی خوشنویس
سردبیر
دکتر جمیله مختاری نوری
هیات تحریریه
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor, Department of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علی رحمانی
دکتر علی رحمانی
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Ali Reza Nikbakht Nasrabadi
Professor, گروه پرستاري, University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر کولین نورتون
دکتر کولین نورتون
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor, Department of Nursing, Tarbiat Modares University
دکتر اردن مارمارا
دکتر اردن مارمارا
دکتر فضل الله احمدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor, Medical Sciences Faculty,, Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atashzadeh Shoorideh
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر کارن گیوترز
دکتر کارن گیوترز
دکتر کاترین هوگ
دکتر کاترین هوگ
دکتر مینو اسدزندی
دکتر محمدعلی چراغی
دکتر محمدعلی چراغی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Cheraghi
Professor, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا حیدری
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Reza Heydari
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
دکتر محمد دراواد
دکتر محمد دراواد
دکتر نورالدین محمدی
رشته تخصصی: پرستار
Nooreddin Mohammadi
Specialist: Nursing
دکتر سلیم سورانی
دکتر سلیم سورانی
دکتر سوح کیم لام
دکتر سوح کیم لام
دکتر سوسن الین مک کلمنت
دکتر سوسن الین مک کلمنت
دکتر ویدار ملبی
دکتر ویدار ملبی
دکتر زنا مور
دکتر زنا مور
دکتر زهره ونکی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
Zohreh Vanaki
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
دکتر
Losa Iglesias Marta Elena
Professor, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain,
Iglesias Marta Elena
مدیر اجرایی
مهناز پیرهادی
مهناز پیرهادی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۱