درباره نشریه
ISSN:
1735-3602
eISSN:
1735-3610
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر پیمانه شیرین بیان
سردبیر:
دکتر مینا اوحدی
مدیرداخلی:
دکتر امید مساح
تلفن:
021-22180082
دورنگار:
021-22180082
سایت اختصاصی:
irj.uswr.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ، کدپستی: 1985713831
تاریخ به‌روزآوری: 1399/11/08
مدیر مسئول
دکتر پیمانه شیرین بیان

سردبیر
دکتر مینا اوحدی
مرکز تحقیقات پیرامون ایران
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Mina Ohadi
Iranian Research Center on Aging
University Of Social Welfare And Health Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حسین نجم آبادی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: medical Genetics
Susumu Harizuka
Susumu Harizuka
Kyushu University, Fukuoka, Japan.
دکتر مسعود گرشاسبی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Masoud Garshasb
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Human Genetics
Roy Mc Conkey
Roy Mc Conkey
University of Ulster, Northern Ireland.
دکتر حمیدرضا خرم خورشید
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Hamid Reza Khorram Khorshid
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Human Genetics
دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

رشته تخصصی: Psychiatry، Sleep Medicine
Mohammad Reza Khodaie Ardakani

دکتر حسین درویش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hossein Darvish

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر حمید اوحدی
دکتر حمید اوحدی

Hamid Ohadi
University of Cambridge, Cambridge, UK.
Johannes Melchers
Johannes Melchers
Heidelberg University, Germany.
دکتر رضا نیلی پور

دانشگاه پیام نور
Reza Nillipour

Payame Noor University
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
Einar Helander
Einar Helander

دکتر اصغر دادخواه
استاد تمام دانشکده علوم رفتاری، گروه روانشناسی بالینی و مشاوره
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، توانبخشی روانی، روانشناسی توانبخشی
Asghar Dadkhah
Full Professor, Counseling and clinical psychology
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: clinical psychology, Psychological Rehabilitation
دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
استاد روانشناسی بالینی
موسسه آموزش عالی بصیر آبیک
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Seyed Mahmood Mirzamani Bafghi
Professor, Clinical Psychology
Basir Institute of Higher Education
Specialist: Clinical Psychology
دکتر منوچهر ارجمند حسابی
دکتر منوچهر ارجمند حسابی
مرکز تحقیقات علوم بالینی، دانشگاه علوم بهداشتی تگزاس- هیوستون، ایالات متحده امریکا
رشته تخصصی: پزشکی حرفه ای و ام.پی.اچ.
Manouchehr Arjmand Hessabi
University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas, US. Center for Clinical and Translational Sciences (CCTS),
Kumar Surender
Kumar Surender
Chikushi Jogakuen University, Japan.
دکتر یونس لطفی قره باغ
دکتر یونس لطفی قره باغ

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Yunos Lotfi Gharah Bagh

University Of Social Welfare And Health Sciences
Carol Reife
Carol Reife
Leiden University, Leiden, Netherlands.
مدیرداخلی
دکتر امید مساح

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Omid Massah

University Of Social Welfare And Health Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۴