درباره نشریه
ISSN:
1735-3998
eISSN:
1735-4005
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حبیب الله پیروی
سردبیر:
دکتر شهرام یزدانی
مدیر اجرایی:
دکتر ساره خاتون شاکریان
ویراستار انگلیسی:
مرضیه قلعه وند
تلفن:
021-26210092
دورنگار:
021-26210092
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/journal-of-medical-education
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/21
مدیر مسئول
دکتر حبیب الله پیروی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Habibollah Peyravi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
ویراستار انگلیسی
مرضیه قلعه وند

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Marzieh Ghalevand

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر شهرام یزدانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
اعضای تحریریه
دکتر محمد حسین زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Hosseinzadeh
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر میترا امینی
استاد پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Mitra Amini
Professor Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مینو یغمایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Minoo Yaghmaei
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Faiz Marikar

Zeynep Baykan

Mohamed Daffalla Awadalla Gismalla

Pathiyil Ravi Shankar

Dipti Magan

Ali Mousa Almousawi

دکتر حمیدرضا جمشیدی
دانشیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hamid Reza Jamshidi
Associate Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
اکبر درخشان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Akbar Derakhshan
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor Endocrine Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر حبیب الله پیروی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Habibollah Peyravi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر علی اکبر سیاری
استاد گوارش بخش کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان
Ali Akbar Sayyari
Professor Pediatric Gastroenterology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Pediatric Gastroenterology
دکتر لیلا افشار
دانشیار گروه آموزشی اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Leila Afshar
Associate Professor, Department of Medical Ethics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر شهرام یزدانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
دکتر ساره خاتون شاکریان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sareh Shakerian
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر معصومه جرجانی
استاد گروه داروشناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارو
Masoumeh Jorjani
Professor, Department of Pharmacology, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor Cancer Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
مدیر اجرایی
دکتر ساره خاتون شاکریان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sareh Shakerian
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۸