درباره نشریه
ISSN:
1735-3998
eISSN:
1735-4005
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سلیمان احمدی
سردبیر:
دکتر شهرام یزدانی
مدیر اجرایی:
دکتر ساره خاتون شاکریان
ویراستار فارسی:
لیلا آژیده
ویراستار انگلیسی:
مرضیه قلعه وند
تلفن:
021-26210092
دورنگار:
021-26210092
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/journal-of-medical-education
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/19
مدیر مسئول
دکتر سلیمان احمدی
استاد آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Soleiman Ahmady
Professor, Medical Education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
ویراستار انگلیسی
مرضیه قلعه وند

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Marzieh Ghalevand

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر شهرام یزدانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
اعضای تحریریه
دکتر میترا امینی
استاد پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Mitra Amini
Professor Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مینو یغمایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Minoo Yaghmaei
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Faiz Marikar

Zeynep Baykan

Mohamed Daffalla Awadalla Gismalla

Ali Mousa Almousawi

دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
حسین کریمی مونقی
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش پزشکی، پرستاری
Hossein Karimi Moonaghi
Professor, 1- Nursing and Midwifery Care Research Center, 2- Department of Medical Education
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education, Nursing
دکتر یدالله زارع زاده
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Yadolah Zare Zadeh
Assistant Professor School of Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
شعله بیگدلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Shoaleh Bigdeli
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
پیغام حیدرپور
استادیار گروه آموزش جامعه نگر نظام سلامت دانشکده مجازی، آموزش پزشکی ومدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Peigham Heidarpoor
Assistant Professor, virtual school of medical education and management, Shahid Beheshti university of Medical sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
نادر جهان مهر
متخصص اقتصاد سلامت
دکتر سمیه اکبری فرمد

دکتر زهره خوش گفتار

Zohreh Khoshgoftar

دکتر فریدون عزیزی
استاد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانتشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر شهرام یزدانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
ویراستار فارسی
لیلا آژیده
لیلا آژیده

Leila Azhideh

مدیر اجرایی
دکتر ساره خاتون شاکریان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sareh Shakerian
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۹