درباره نشریه
ISSN:
1027-2704
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی قیامت
سردبیر:
دکتر زاهد حسین خان
جانشین سردبیر:
دکتر ولی الله حسنی
مدیر اجرایی:
اکبر تقی نژاد
مدیرداخلی:
دکتر رضا امین نژاد
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا جعفری
تلفن:
021-88834989
دورنگار:
021-88834989
سایت اختصاصی:
isacc.iranesthesia.org
نشانی:
تهران، خیابان بهار شمالی، نبش خیابان مانی، پلاک 312 ،طبقه پنجم، واحد 10 ، انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/05
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی قیامت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ghiamat

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
جانشین سردبیر
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
سردبیر
دکتر زاهد حسین خان
دکتر زاهد حسین خان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
Zahid Hussain Khan
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthetist and specialist specialist
اعضای تحریریه
دکتر عطا محمودپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیهوشی
Ata Mahmoodpour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر غلامرضا محسنی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gholam Reza Mohseni

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Mahmoud Reza Mohaghegh Dolat Abadi
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر رضا آخوندزاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بیهوشی
Reza Akhond Zadeh
Assistant Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر مهوش آگاه

Mah Vash Agah

دکتر هدایت الله الیاسی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hedayatollah Elyasi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فرناد ایمانی
استاد مرکز تحقیقات درد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی، درد، اینترونشنال درد
Farnad Imani
Professor Pain Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia, Pain Fellowship
دکتر مسعود پریش

Masoud Parish

دکتر افشین جعفرزاده

Afshin Jafar Zadeh

دکتر علیرضا جعفری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Jafari

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Samad Eslam Jamal Gozari
Samad Eslam Jamal Gozari

دکتر فاطمه حاجی محمدی
دکتر فاطمه حاجی محمدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fatemeh Haji Mohammadi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر عوض حیدرپور
استاد
رشته تخصصی: فلوشیپ بیهوشی قلب
Avaz Heydar Poor
Professor
Specialist: Heart Anesthesia Fellowship
دکتر علی دباغ

Ali Dabbagh

دکتر محمدرضا درودیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Reza Doroodian
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر سید سجاد رضوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیهوشی
Seyyed Sajjad Razavi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر اسدالله سعادت نیاکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیهوشی
Asadollah Saadat Niaki

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر قاسم سلطانی
دکتر قاسم سلطانی

Ghasem Soltani

دکتر علیرضا سلیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Salimi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مصطفی صادقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mostafa Sadeghi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رسول فراست کیش
استاد
رشته تخصصی: فلوشیپ بیهوشی قلب
Rasool Ferasat Kish
Professor
Specialist: Heart Anesthesia Fellowship
دکتر افشین قلی پور برادری

Afshin GholipoorBaradari

دکتر محمدمهدی قیامت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ghiamat

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر کامران منتظری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیهوشی و مراقبتهای ویژه
Kamran Montazeri

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علی موافق
دکتر علی موافق

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Movafegh

Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید محمد میراسکندری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیهوشی
Seyyed Mohammad Mir Eskandari
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر اتابک نجفی
دکتر اتابک نجفی
استاد گروه بیهوشی و پزشکی مراقبتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Atabak Najafi
Professor Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر حسن نیکخو
دکتر حسن نیکخو

Hasan Nik Khoo

دکتر سید محمدرضا هاشمیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Mohammad Reza Hashemian

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
اکبر تقی نژاد
اکبر تقی نژاد

Akbar taghi Nejad

مدیرداخلی
دکتر رضا امین نژاد

Reza Amin Nejad

دکتر علیرضا جعفری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Jafari

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۵