درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
مرکز چشم پزشکی بصیر
مدیر مسئول:
دکتر احمد شجاعی باغینی
سردبیر:
دکتر عباس ابوالحسنی
ویراستار علمی:
دکتر محمدحافظ نوروزی زاده
تلفن:
021-66940404
دورنگار:
021-66565757
سایت اختصاصی:
www.basireyeclinic.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان جمالزاده شمالی، نبش کوچه شیبانی، شماره 359، ، کدپستی: 1418643113
صندوق پستی:
43113-14186
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۰۴