درباره نشریه
ISSN:
2008-5923
eISSN:
2008-5931
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری)
مدیر مسئول:
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی
سردبیر:
دکتر سودابه جولایی
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه قمری
تلفن:
021-88671613
021-43651230
دورنگار:
021-88671613
021-43651230
سایت اختصاصی:
ijn.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولی عصر (عج) ، بالاتر از میدان ونک، خیابان رشید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیا، ساختمان دانشکده پرستاری و مامایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری
صندوق پستی:
4798 - 19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/30
مدیر مسئول
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سودابه جولایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Soodabeh Joolaee
Massey University, New Zealand, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
هیات تحریریه
دکتر اختر ابراهیمی قاسمی
Akhtar Ebrahimi Ghassemi
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر فضل الله احمدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor, Medical Sciences Faculty,, Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
Virginia Braun
Professor,
Specialist: psychology
دکتر زهره پارسایکتا
استاد گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zohreh Parsa Yekta
Professor, Department of Nursing, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدعلی چراغی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Cheraghi
Professor, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie
Tehran University of Medical Sciences
Jane Robinson
Jane Robinson
Zane Robinson Wolf
دکتر فروغ رفیعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor, Khorasgan Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر عباس عباس زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
Masoud Fallahi Khoshknab
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor, Department of Nursing, Tarbiat Modares University
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر منصوره یادآور نیک روش
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mansoureh Yadavar Nikravesh
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر فریده یغمایی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
ویراستار انگلیسی
دکتر مریم قراجه
دکتر مریم قراجه
Maryam Gharajeh
دکتر زهرا نصراللهی
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: پولی و مالی، توسعه، اقتصاد
Zahra Nasrollahi
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Monetary and financial, development, Economy
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه قمری
دکتر فاطمه قمری
Fatemeh Ghamari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۷