درباره نشریه
ISSN:
2008-5923
eISSN:
2008-5931
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری)
مدیر مسئول:
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی
سردبیر:
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی
دستیار سردبیر:
دکتر فهیمه رنجبر
معاون سردبیر:
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دبیراجرایی:
دکتر فاطمه قمری
مدیر اجرایی:
مژگان جنتی فرد
ویراستار انگلیسی:
دکتر زینب نصراللهی
ویراستار علمی:
دکتر مریم قراجه
ویراستار علمی:
دکتر فهیمه رنجبر
صفحه آرا:
مژگان جنتی فرد
تلفن:
021-88671613
021-43651230
دورنگار:
021-88671613
021-43651230
سایت اختصاصی:
ijn.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولی عصر (عج) ، بالاتر از میدان ونک، خیابان رشید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیا، ساختمان دانشکده پرستاری و مامایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری
صندوق پستی:
4798 - 19395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/01
مدیر مسئول
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie

Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie

Tehran University of Medical Sciences
دستیار سردبیر
دکتر فهیمه رنجبر
دکتر فهیمه رنجبر

معاون سردبیر
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری
Tahereh Najafi Ghezeljeh
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Care Research Center
اعضای تحریریه
دکتر اختر ابراهیمی قاسمی

Akhtar Ebrahimi Ghassemi

دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
Virginia Braun
Professor
Specialist: psychology
دکتر زهره پارسایکتا
استاد گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zohreh Parsa Yekta
Professor Department of Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدعلی چراغی
استاد آموزش پرستاری، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohammad Ali Cheraghi
Professor, Nursing Education, Nursing Mangement Group, School of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie

Tehran University of Medical Sciences
Jane Robinson
Jane Robinson

Zane Robinson Wolf

دکتر فروغ رفیعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor Department of Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر منصوره یادآور نیک روش
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mansoureh Yadavar Nikravesh
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
ویراستار انگلیسی
دکتر زینب نصراللهی
دکتر زینب نصراللهی

ویراستار علمی
دکتر مریم قراجه
دکتر مریم قراجه

Maryam Gharajeh

دکتر فهیمه رنجبر
دکتر فهیمه رنجبر

دبیراجرایی
دکتر فاطمه قمری
دکتر فاطمه قمری

Fatemeh Ghamari

مدیر اجرایی
مژگان جنتی فرد
مژگان جنتی فرد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۴۰