درباره نشریه
ISSN:
1735-3165
eISSN:
2008-7268
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی محمودی
سردبیر:
دکتر محسن رضاییان
مدیر اجرایی:
فاطمه بشارت
ویراستار فارسی:
دکتر جلال حسن شاهی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فاطمه حسینی
صفحه آرا:
فاطمه ملایی
کارشناس:
عصمت سعیدی فرد
تلفن:
034-31315132
سایت اختصاصی:
journal.rums.ac.ir
نشانی:
رفسنجان، بلوار خلیج فارس، خیابان شرکت پسته، پردیس دانشگاه علوم پزشکی
صندوق پستی:
669-77175
دورنگار:
034-31315132
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/21
مدیر مسئول
دکتر مهدی محمودی
دانشیار مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی، ایمونولوژی
Mehdi Mahmoudi
Associate Professor Rheumatology Research Center
University of Tehran
Specialist: biochemistry, Immunology
سردبیر
دکتر محسن رضاییان
استاد مرکز تحقیقات محیط کار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Mohsen Rezaeian
Professor Occupational Environment Research Center
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
اعضای تحریریه
دکتر حمید حکیمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hamid Hakimi
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: microbiology
دکتر محمدمحسن تقوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: آناتومی
Mohammad Mohsen Taghavi
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر میترا عباسی فرد
استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Mitra Abbasi Fard
Assistant Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
تابنده صادقی
تابنده صادقی

دکتر غلامرضا اسدی کرم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Gholam Reza Asadi Karam
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر نصرالله بشردوست
دکتر نصرالله بشردوست
استاد
Nasrollah Bashar Doust
Professor
دکتر عبدالله جعفرزاده
استاد گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Abdollah Jafarzadeh
Professor Immunology Department
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology & Immunology
Stephen Robert Bloom
Stephen Robert Bloom
Professor
دکتر محمد خاکساری حداد

Mohammad Khaksari Haddad

Specialist: Physiology
دکتر محمدحسین داعی پاریزی
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hosein Daie Parizi
Professor Department of Pediatrics
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
Mohammad Rauf Daha
Mohammad Rauf Daha
Professor
دکتر محسن رضاییان
استاد مرکز تحقیقات محیط کار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Mohsen Rezaeian
Professor Occupational Environment Research Center
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر غلامرضا رفیعی
استاد
Gholam Reza Rafiee
Professor
دکتر سید محمدعلی سجادی
دکتر سید محمدعلی سجادی
استادیار
Seyyed Mohammad Ali Sajjadi
Assistant Professor
دکتر مهدی شریعتی کوه بنانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Mehdi Shariati
Assistant Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
دکتر ایرج شریفی
استاد انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر مصطفی صادقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mostafa Sadeghi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا فکری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Ali Reza Fekri
Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر مهدی محمودی
دانشیار مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی، ایمونولوژی
Mehdi Mahmoudi
Associate Professor Rheumatology Research Center
University of Tehran
Specialist: biochemistry, Immunology
دکتر وحید میرزایی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: داخلی
Vahid MIrzaee
Associate Professor Faculty of Medicine
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Internal
ویراستار فارسی
دکتر جلال حسن شاهی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Jalal Hassanshahi
Assistant Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
ویراستار انگلیسی
دکتر فاطمه حسینی
دکتر فاطمه حسینی
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Fatemeh Hosseini
Associate Professor Department of Psychiatry
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
فاطمه بشارت
فاطمه بشارت

Fatemeh Besharat

کارشناس
عصمت سعیدی فرد
عصمت سعیدی فرد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۵۰