درباره نشریه
ISSN:
1562-4765
eISSN:
2008-4080
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدیر مسئول:
دکتر شهریار سمنانی
سردبیر:
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
مدیر اجرایی:
لاله شریفی
تلفن:
017-32455165
دورنگار:
017-32455165
سایت اختصاصی:
goums.ac.ir/journal
نشانی:
گرگان، کیلومتر 2 جاده گرگان به ساری، مجموعه آموزش عالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (شادروان فلسفی) ، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ، کدپستی: 4934174515
سامانه پیام کوتاه:
500010400049175
صندوق پستی:
1141-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/19
مدیر مسئول
دکتر شهریار سمنانی
دانشیار گروه بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش و کبد بالغین
Shahryar Semnani
Associate Professor, Diseases Department of Internal Medicine, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Digestive and Adult Liver, Gastroenterology and Hepatology
سردبیر
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor, Anatomical Department, Golestan University of Medical Sciences
هیات تحریریه
Gunter Karl Stalla
Max Planck Institut fur Psychiatrie, Munich, Germany,
دکتر رامین آذرهوش
دانشیار گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Ramin Azar Housh
Associate Professor, Department of Pathology, Golestan University of Medical Sciences
دکتر بیژن آریا
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: جراحی عمومی
دکتر حمیدرضا بذرافشان
دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بالینی
Hamid Reza Bazr Afshan
Associate Professor, Department of Internal Medicine, Golestan University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین تازیکی
دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: گوش ، حلق ، بینی و جراحی سر و گردن
Mohammad Hossein Taziki
Associate Professor, Department of Srugery, Golestan University of Medical Sciences
دکتر حمیرا خدام
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Homeira Khoddam
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علی رشیدی پور
استاد مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Rashidipour
Professor, Research Center and Department of Physiology, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر شهریار سمنانی
دانشیار گروه بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش و کبد بالغین
Shahryar Semnani
Associate Professor, Diseases Department of Internal Medicine, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Digestive and Adult Liver, Gastroenterology and Hepatology
دکتر علی اکبر سیاری
استاد گوارش بخش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان
Ali Akbar Sayyari
Professor, Pediatric Gastroenterology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Pediatric Gastroenterology
دکتر عبدالله عباسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Abdollah Abbasi
Associate Professor, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and tropical diseases
دکتر علیرضا فاضل
استاد گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکتری تخصصی / علوم تشریحی، آناتومی
Ali Reza Fazel
Professor, Anatomical Department, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. / Anatomical Sciences, anatomy
دکتر کیومرث قاضی سعیدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Kiumars Ghazi Saeedi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر عزت الله قائمی
استاد گروه میکروبیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ezzatollah Ghaemi
Professor, Department of Medical Microbiology, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor, Anatomical Department, Golestan University of Medical Sciences
دکتر الهام مبشری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Elahm Mobasheri
Associate Professor, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر مینو محرز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر محمدعلی وکیلی
دانشیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mohammad Ali Vakili
Associate Professor, Department of Health and Social Medicine, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مجید شهبازی
استاد گروه ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: دکتری تخصصی ژنتیک
Majid Shahbazi
Professor, Human Genetic Group, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Genetics
ویراستارفارسی
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor, Anatomical Department, Golestan University of Medical Sciences
لاله شریفی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
ویراستار انگلیسی
دکتر آزادرضا منصوریان
استاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Azad Reza Mansourian
Professor, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
مدیر اجرایی
لاله شریفی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴۷