درباره نشریه
ISSN:
1562-4765
eISSN:
2008-4080
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدیر مسئول:
دکتر شهریار سمنانی
سردبیر:
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
مدیر اجرایی:
لاله شریفی
ویراستار فارسی:
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
ویراستار فارسی:
لاله شریفی
ویراستار انگلیسی:
دکتر آزادرضا منصوریان
تلفن:
017-32455165
دورنگار:
017-32455165
سایت اختصاصی:
goums.ac.ir/journal
نشانی:
گرگان، کیلومتر 2 جاده گرگان به ساری، مجموعه آموزش عالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (شادروان فلسفی) ، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ، کدپستی: 4934174515
سامانه پیام کوتاه:
500010400049175
صندوق پستی:
1141-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/24
مدیر مسئول
دکتر شهریار سمنانی
دانشیار گروه بیماری های داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش و کبد بالغین
Shahryar Semnani
Associate Professor Diseases Department of Internal Medicine
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Digestive and Adult Liver, Gastroenterology and Hepatology
سردبیر
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor Anatomical Department
Golestan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Gunter Karl Stalla
Max Planck Institut fur Psychiatrie, Munich, Germany
دکتر رامین آذرهوش
دانشیار گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Ramin Azar Housh
Associate Professor Department of Pathology
Golestan University of Medical Sciences
دکتر بیژن آریا
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: جراحی عمومی
دکتر حمیدرضا بذرافشان
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بالینی
Hamid Reza Bazr Afshan
Associate Professor Department of Internal Medicine
Golestan University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین تازیکی
دانشیار گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: گوش ، حلق ، بینی و جراحی سر و گردن
Mohammad Hossein Taziki
Associate Professor Department of Srugery
Golestan University of Medical Sciences
دکتر حمیرا خدام
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری بهداشت کودک و خانواده
Homeira Khoddam
Associate Professor, child and Family Health Nursing
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Child and Family Health Nursing
دکتر علی رشیدی پور
استاد تمام مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Ali Rashidy Pour
Full Professor, Research Center of Physiology
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology
دکتر شهریار سمنانی
دانشیار گروه بیماری های داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش و کبد بالغین
Shahryar Semnani
Associate Professor Diseases Department of Internal Medicine
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Digestive and Adult Liver, Gastroenterology and Hepatology
دکتر علی اکبر سیاری
استاد گوارش بخش کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان
Ali Akbar Sayyari
Professor Pediatric Gastroenterology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Pediatric Gastroenterology
دکتر عبدالله عباسی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Abdollah Abbasi
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and tropical diseases
دکتر علیرضا فاضل
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکتری تخصصی / علوم تشریحی، آناتومی
Ali Reza Fazel
Professor Anatomical Department
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. / Anatomical Sciences, anatomy
دکتر کیومرث قاضی سعیدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Kiumars Ghazi Saeedi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر عزت الله قائمی
استاد گروه میکروبیولوژی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ezzatollah Ghaemi
Professor Department of Medical Microbiology
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor Anatomical Department
Golestan University of Medical Sciences
دکتر الهام مبشری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Elahm Mobasheri
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر مینو محرز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر محمدعلی وکیلی
دانشیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mohammad Ali Vakili
Associate Professor, Health Management and Social Development Research Center, Dep of Biostatistics and Epidemiology
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مجید شهبازی
استاد گروه ژنتیک انسانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: ژنتیک
Majid Shahbazi
Professor Human Genetic Group
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Genetics
ویراستار فارسی
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor Anatomical Department
Golestan University of Medical Sciences
لاله شریفی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
ویراستار انگلیسی
دکتر آزادرضا منصوریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Azad Reza Mansourian
Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
مدیر اجرایی
لاله شریفی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵۷